null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510156951-N-2020 z dnia 20-08-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Roboty remontowe w budynku komunalnym przy ul. Chełmżyńskiej 168 w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560754-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe w budynku komunalnym przy ul. Chełmżyńskiej 168 w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie dotyczy: Przeprowadzenia prac remontowych w budynku komunalnym przy ul. Chełmżyńskiej 168 w Warszawie. Remont dotyczy wykonania prac remontowych wskazanych w decyzji nr IIIOT/201/2013 z dnia 10.04.2013r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na cztery części. Część 1. Remont pokrycia dachu budynku połączonego z remontem drewnianej konstrukcji więźby dachowej w zakres którego wchodzi: - demontaż instalacji odgromowej - demontaż drabinek śniegowych i wyłazów dachowych - rozebranie obróbek blacharskich (murki ogniowe, podokienniki zewnętrzne, rury spustowe), - rozebranie obecnego pokrycia dachu wykonanego z blachy - wymiana zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz deskowania - impregnacja grzybobójcza i ognioochronna drewnianej konstrukcji dachu - montaż wyłazów dachowych z drabinami wyłazowymi - wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej - montaż obróbek blacharskich (murki ogniowe, podokienniki zewnętrzne) wraz ze spadkami, - montaż nowych rur spustowych - montaż instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów - naprawa czap kominowych - wywiezienie złomu z demontażu - uzupełnienie tynków zewnętrznych oraz malowanie ścian kominów na dachu - montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych - wykonanie osłon z siatki i instalacji odgromowej na rusztowaniach; Część 2. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w zakresie którego wchodzi: - wydzielenie klatki schodowej od pozostałej części budynku poprzez montaż ścianek g-k na ruszcie stalowym - montaż drzwi aluminiowych, częściowo przeszklonych w ściankach g-k na korytarzach o wymaganej odporności ogniowej - wykonanie otworu w dachu i montaż klapy oddymiającej w dachu budynku - wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej z centralką i czujkami dymowymi /umieszczenie okablowania w bruzdach pod tynkiem/ - zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie - wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji - wykonanie uszczelek dymoszczelnych w drzwiach wejściowych do lokali - prace naprawcze, tynkarskie i malarskie po wykonanych robotach; Część 3. Wykonanie izolacji fundamentów budynku w zakres którego wchodzi: - rozebranie nawierzchni chodników i opasek wokół budynku - rozbiórka niezbędnych części fundamentów schodów betonowych i pochylni - wykonanie wykopów segmentowych odkrywających fundamenty budynku (pod izolację) wraz z umocnieniem, - wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych - zasypywania wykopów po wykonaniu robót izolacyjnych, - wykonanie wykopu pod pogłębienie pod warstwy konstrukcyjne przełożenia nawierzchni, - wywóz nadmiaru ziemi - ułożenie na posadzce poddasza izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej z przykryciem płytami OSB - odtworzenie nawierzchni przy budynku z kostki brukowej betonowej (opaski), - uzupełnienie ubytków ceglanej elewacji, - uzupełnienie ław fundamentowych schodów betonowych i pochylni - wywiezienie gruzu z rozbiórki, - prace naprawcze po wykonanych robotach; Część 4. Wykonanie dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej we wskazanych lokalach - przebicie otworów w ścianach korytarzowych, stropach i dachu pod montaż kanałów wentylacyjnych - wywiezienie gruzu z rozbiórki - montaż przewodów wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją matami z pianki PE i osłoną z płaszcza ochronnego z blachy stalowej - montaż kratek wywiewnych - montaż wywietrzaków dachowych cylindrycznych z blachy chromoniklowej - zabetonowanie otworów w ścianach i stropach - uszczelnienie przejść przez ściany i stropy środkiem ognioochronnym - uzupełnieni tynków na ścianach i stropach po rozkuciach z malowaniem - uzupełnienie posadzek w miejscach przebić w stropach pod kanały wentylacyjne - montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych - wykonanie obróbek stalowych na nowych elementach wentylacji wychodzących z dachu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Remont pokrycia dachu budynku połączonego z remontem drewnianej konstrukcji więźby dachowej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 106869.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LA BELLE MAISON Michał Kunatkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Wiślana 26c
Kod pocztowy: 05-480
Miejscowość: Karczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 131837.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 119277.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131837.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43174.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LA BELLE MAISON Michał Kunatkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Wiślana 26c
Kod pocztowy: 05-480
Miejscowość: Karczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58174.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58174.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58174.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wykonanie izolacji fundamentów budynku
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93673.91
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU SIMBUD Grzegorz Kuligowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Józefosław, ul. Osiedlowa 4a
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84138.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84138.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92801.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Wykonanie dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej we wskazanych lokalach
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 230983.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LA BELLE MAISON Michał Kunatkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Wiślana 26c
Kod pocztowy: 05-480
Miejscowość: Karczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 191739.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 191739.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 247663.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.