null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510185663-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie remontu ulicy Szatkowników na odc. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa) na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575463-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu ulicy Szatkowników na odc. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa) na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakresem zamówienia jest wykonanie remontu ulicy Szatkowników na odc. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa) na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W ramach przedmiotowych robót przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nakładki z warstw bitumicznych na siatce stalowej z drutu okrągłego, po frezowaniu istniejących warstw bitumicznych na gr. 0-14cm. Wyremontowany zostanie również chodnik po stronie wschodniej ulicy, będzie on posiadał docelową nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7 koloru szarego. Planuje się wykonanie przykrawężnikowego ścieku z betonowej kostki brukowej przy wschodniej krawędzi jezdni na długości remontowanego chodnika. W ramach remontu wyremontowane zostaną zjazdy po stronie wschodniej na szerokości chodnika. Będą posiadały nawierzchnię z betonowej kostki brukowej prostokątnej 20x10x8 cm koloru ciemnoszarego. Pozostałe fragmenty zjazdów z betonowej kostki brukowej po stronie wschodniej oraz zjazdy i fragmenty chodnika z betonowej kostki brukowej po stronie zachodniej zostaną dostosowane wysokościowo do remontowanego odcinka drogi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 703315.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MABAU Sp. z o.o. i Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szymanów, ul. Alternatywy 9
Kod pocztowy: 05-532
Miejscowość: Baniocha
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 543595.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 543595.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 714773.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.