null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510188556-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi należącymi do m.st. Warszawy położonymi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581131-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540172995-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi należącymi do m.st. Warszawy położonymi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Zakres administrowania Do podstawowych czynności Wykonawcy objętych usługą administrowania nieruchomości należą: 1. zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i instalacji poprzez bieżące konserwacje i utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym – nie dopuszczenie do jego pogarszania, 2. cotygodniowa kontrola stanu nieruchomości potwierdzona protokołem, podpisanym przez jednego z lokatorów (protokoły z kontroli dołączone do comiesięcznego sprawozdania), 3. monitoring i kontrola stanu technicznego budynków i instalacji, zapewnienie bieżących napraw i konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej nieruchomości, bieżących napraw wszystkich instalacji w budynkach, zwłaszcza wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej i anteny zbiorczej wraz z osprzętem jak i zapewnienia ich funkcjonalności z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego. Zakup i wbudowanie w miejsce zużytej wyeksploatowanej armatury, osprzętu i części (jak żarówki, jarzeniówki, zamki do drzwi, wkładki bębenkowe, klamki, klucze, kłódki, złoża mineralne, filtry, bezpieczniki, zawory, kratki i drzwiczki wyczystne, szkło okienne i drzwiowe należy do obowiązków administratora. Koszt zakupu tych materiałów pokryje Zamawiający po uprzednim przedstawieniu na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego faktur/paragonów ich zakupu z zestawieniem adresów ich wbudowania. 4. całodobowe telefoniczne lub mailowe przyjmowanie zgłoszeń i awarii, w tym również zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców budynków, 5. zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynków w tym usuwanie nagłych awarii. Wykonawca maksymalnie do 4 godzin po zgłoszeniu awarii lub usterki, przystąpi do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W przypadku zdarzeń zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - o których mowa w przepisach prawa – Wykonawca podejmuje decyzje i wykonuje niezbędne czynności zabezpieczające. O każdym takim zdarzeniu Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Czynności wykraczające poza zakres umowy, w tym usuwanie awarii, realizowane będą na podstawie protokołów konieczności oraz sporządzonych na ich podstawie jednorazowych zamówień /umów, rozliczane na podstawie złożonych faktur na prace dodatkowe. Koszt robocizny za 1 godzinę pracy zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie. Podstawą ustalenia cen zużytych do wykonania robót materiałów będą ceny wynikające z faktur zakupu materiałów – nie wyższe niż 75% maksymalnych cen tych materiałów określonych w aktualnym katalogu SEKOCENBUD. Zamawiający zastrzega przy tym, że zlecenia usunięcia awarii może udzielić innemu podmiotowi niż Wykonawca. 6. bieżące udzielanie Zamawiającemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień i informacji związanych z zarządzanymi nieruchomościami, 7. wykonywanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych poleceń i dyspozycji związanych z zarządzanym zasobem nieruchomości, 8. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, protokołów przeglądów 1 i 5 letnich zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 9. przeprowadzenie na koszt Wykonawcy, przeglądów i kontroli w terminach określonych w harmonogramie przez osoby uprawnione do tego typu czynności, przy udziale obu stron umowy, zapewnienie obsługi kominiarskiej zgodnie z wykazem przeglądów dołączonym do opisu przedmiotu zamówienia, 10. nadzór nad pracami firm wykonujących prace na terenie nieruchomości, w tym wywóz nieczystości stałych, płynnych, remonty i modernizacje oraz dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 11. prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji, 12. dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach określonych przez Zamawiającego (wodomierze zainstalowane są w lokalach, nie są wyposażone w system zdalnego odczytu) oraz uczestnictwo w odczytach wodomierzy , głównych umieszczonych w studniach wodomierzowych wyznaczonych przez MPWiK w Warszawie, dokonywanie wymiany wodomierzy w lokalach na zlecenie Zamawiającego. Wodomierze będą kupowane przez Wykonawcę, 13. zapewnienie utrzymania porządku i czystości nieruchomości polegających m.in. na sprzątaniu kurzu i śmieci z klatek schodowych, myciu lamperii, schodów, poręczy, okien, sprzątanie terenu wokół nieruchomości i chodniku na nieruchomości przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 1/3 łączącego ul. Cyrulików i ul. Strażacką (wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu). Zapewnienie środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych i wszelkich narzędzi i urządzeń niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje umożliwienia korzystania z pomieszczeń pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowe. Koszt zużytych mediów przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający, 14. utrzymanie porządku na strychach budynków, 15. uczestnictwo w eksmisjach i opróżnianiu lokali, zabezpieczanie pustych lokali (drzwi, okien) przed możliwością dostania się do nich osób niepowołanych, 16. cztery razy do roku (grudzień, marzec, czerwiec, wrzesień) sprzątnięcie garażu podziemnego poprzez usunięcie luźnego pisaku i pyłu, oraz umycie powierzchni mechanicznie lub ręcznie, 17. w okresie maj – wrzesień zapewnienie pielęgnacji trawników (koszenie raz w miesiącu), utrzymanie w należytym stanie żywopłotów i drzewostanu. Na terenie nieruchomości znajdują się wysokie drzewa. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia specjalistycznego sprzętu oraz przeszkolonych pracowników. Środki chemiczne i sprzęt ogrodniczy niezbędny do zapewnienia właściwej pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zapewni Wykonawca. Ilość żywopłotów 45mb o wysokości do 1m, 18. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym - usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych z dachów, codzienne odgarnianie śniegu z chodników przy nieruchomości, chodniku na nieruchomości przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 1/3 łączącego ul. Cyrulików z ul. Strażacką oraz na dojściach do altan śmietnikowych, zjazdu do garażu podziemnego (do dwóch godzin po ustaniu opadów), 19. umieszczanie flag państwowych na budynkach z okazji świąt i rocznic państwowych oraz lokalnych. Flagi państwowe umieszczane na budynkach zapewnia Zamawiający, 20. sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań półrocznych z realizacji umowy, 21. wykonywanie innych czynności w zakresie administrowania nieruchomościami nie opisanymi powyżej, a wynikającymi z Prawa Budowlanego i innych przepisów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 70330000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 432000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Jacek Replin
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Pilarzy 7
Kod pocztowy: 04-425
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 342192.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 342192.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 470000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.