null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510191970-N-2020 z dnia 02-10-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Usługi zimowego oczyszczania dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2020-2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577839-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi zimowego oczyszczania dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2020-2021
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: usługi zimowego oczyszczania dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2020-2021. 1. Oczyszczanie zimowe 1.1. Do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej na drogach, stosowane będą środki chemiczne w dawkach określonych dla poszczególnych zakresów temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1.2. Przed sezonem zimowym, Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia na składowisku odpowiedniego zapasu środków chemicznych (chlorku sodu i chlorku wapnia), wystarczających do zapewnienia ciągłość działań w całym okresie zimowym. 1.3 a) do posypywania nawierzchni jezdni będzie stosowana technologia polegająca na rozsypywaniu chlorku sodu (NaCl) oraz materiału uszorstniającego – np. piasku b) płużenie będzie się odbywać przy użyciu pługów lekkich. c) szerokość posypywania musi obejmować 90% rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni, liczonej od osi jezdni do prawego krawężnika oraz od krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowej. d) jednostki sprzętowe w trakcie płużenia nie mogą zasypywać chodników, przejść dla pieszych odpłużonym śniegiem lub błotem pośniegowym. Odpłużony śnieg w postaci „warkocza” musi być zgarnięty na bezpiecznik lub chodnik przy krawężniku. e) prędkość jazdy posypywarek w trakcie akcji posypywania, nie może przekroczyć 30 km/h, przy dopuszczalnej tolerancji 5 km/h. f) prędkość jazdy jednostek płużących w trakcie akcji płużenia nie może przekroczyć 15 km/h, przy dopuszczalnej tolerancji 5 km/h. g) Szerokość płużenia jednego roboczego pasa jezdni jednym pługiem, nie może być mniejsza niż 2,5 m. Szerokość płużenia powinno obejmować całą szerokość jezdni , tj. od osi jezdni do prawego krawężnika lub od krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowych, łącznie z zatokami przystankowymi i parkingowymi. Szczególnie dokładnie należy wykonać płużenie przy prawym krawężniku, aby odkryć studzienki odwadniające. 1.4 Oczyszczanie chodników: a) Zamawiający dopuszcza stosowanie w oczyszczaniu lekkiego sprzętu mechanicznego do oczyszczania chodników. b) Wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności wykonania prac oraz uszkodzeń nawierzchni terenów oczyszczanych spowodowane przez sprzęt mechaniczny ponosić będzie Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich. c) Z tytułu stosowania sprzętu Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. d) Niedozwolone jest: - zanieczyszczanie pasów zieleni i innych terenów przylegających, - stosowanie niesprawnego sprzętu, - stosowanie w godzinach nocnych sprzętu powodującego uciążliwą emisję hałasu, e) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do usunięcia zanieczyszczeń i nieprawidłowości powstałych w wyniku prac na własny koszt. 2. Standardy wykonywanych prac: 2.1. Warunki ogólne oczyszczania zimowego: Wykonawca w sezonie zimowym zobowiązany jest monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni oczyszczanych ulic i przekazywać Zamawiającemu dokładne informacje o występujących zjawiskach powodujących śliskość zimową np. szron, lodowica, gołoledź lub wystąpienie innych zagrożeń. Zamawiający na podstawie powyższych informacji podejmuje decyzję i każdorazowo określa zakres oraz rodzaj prac do wykonania. 2.2. Ustala się następujące zasady utrzymania zimowego dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych: Prace na terenie Dzielnicy Rembertów prowadzone będą w cyklu całodobowym. a) W przypadku opadów śniegu – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w terminie nie dłuższym niż 5 godzin od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Wszystkie prace na terenach objętych zakresem zlecenia muszą być zakończone w czasie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. b) W przypadku intensywnych i długotrwałych opadów śniegu, obowiązuje uzyskanie oczyszczonej i bezpiecznej dla ruchu pieszych i pojazdów nawierzchni drogowej w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od ustania opadu śniegu. c) W przypadku zapobiegania gołoledzi oraz usuwania szronu i szadzi – Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do prac w terminie nie dłuższym niż … godzin(a) (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Na wszystkich terenach objętych zakresem prac obowiązuje uzyskanie oczyszczonej i bezpiecznej dla ruchu pieszych i pojazdów nawierzchni drogowej w czasie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków. d) Szerokość płużenia obejmuje całą szerokość jezdni (w przypadku ulic z kanalizacją deszczową w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek), a w przypadku parkujących samochodów – powierzchnię wolną od tych pojazdów bez blokowania pojazdów pryzmami śniegu. e) Jednostki sprzętowe w trakcie prowadzenia robót nie mogą zasypywać trawników, chodników, przejść dla pieszych, wjazdów do posesji i miejsc parkingowych. f) Rodzaj i zakres prowadzonych działań będzie określany każdorazowo przez zamawiającego, przed rozpoczęciem akcji. g) W przypadku interwencyjnego wypompowywania wody opadowej z zalewisk w pasie drogowym – Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do prac w terminie nie dłuższym niż … godzin(a) (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 3. Organizacja działań oczyszczania w okresie zimowym 3.1 działania związane z oczyszczaniem zimowym będą realizowane na polecenie Zamawiającego zawierać będzie:  datę i godzinę rozpoczęcia działań,  rodzaj działań (posypywanie lub płużenie),  rodzaj środka chemicznego (sól lub mieszanka),  dawkę (gęstość) posypywania. 3.2 Akcja "INTERWENCJA" - posypanie lub płużenie wskazanych przez Zamawiającego odcinków ulic. (całodobowa gotowość do podjęcia i akcji): a) w ramach akcji "INTERWENCJA", wymagany jest wyjazd posypywarek (tj. czas przystąpienia) w czasie nie dłuższym niż … godzin(a) (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od otrzymania dyspozycji Zamawiającego i zakończenie akcji w czasie nie dłuższym niż 3 godziny. Wykonawca musi dostosować liczbę jednostek sprzętowych do zakresu zleconych prac w akcji „INTERWENCJA”. b) w trasach zimowego utrzymania (w wykazie ulic), zostały podkreślone ulice, które muszą być oczyszczane w pierwszej kolejności. c) szczegółowy wykaz tras zimowego utrzymania zostanie załączony do umowy. 3.3 Wykonawca staje się posiadaczem odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia i sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 z późn. zm.). 4. Wymagania techniczne dot. sprzętu samochodowego. a) bezprzewodową łączność z bazą wykonawcy, b) satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) służący do monitorowania tras, z bieżącym podglądem oraz archiwizacją tras przejazdów (zamiatarek i beczkowozów) przez cały okres trwania umowy, c) zapewnienie na żądanie Zamawiającego dostępu do systemu (GPS) monitorującego trasy zakresów prac. Na potrzeby zobrazowania skali zamówienia sporządzono wykaz prac zawierający rodzaj, zakres i opis prac wraz z określeniem jednostek obliczeniowych jak również podaniem ilości przewidywanych do wykonania prac. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w wykazie prac mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z wykazu nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90610000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 728202.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Partner Dariusz Apelski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Płytowa1
Kod pocztowy: 03-046
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 786459.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 786459.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6576410.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.