null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510203851-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Remonty oświetlenia w podziale na zadania: Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Księcia Witolda; Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Kacpury

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582567-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty oświetlenia w podziale na zadania: Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Księcia Witolda; Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Kacpury
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.12.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Księcia Witolda Zamówienie dotyczy remontu oświetlenia ulicy Księcia Witolda w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej tj. przewodów typu Al wraz z osprzęt (dł. ok. 850 m), jarzm (uchwytów do wysięgników), wysięgników, opraw oświetleniowych (32 szt.) 2. Montaż przewodów linii oświetleniowej typu AsXSn 4x25 na istniejących słupach linii napowietrznej dł. ok. 910 m. 3. Montaż nowych jarzm i wysięgników oraz opraw oświetleniowych LED (32 szt.) 4. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Kacpury Zamówienie dotyczy remontu oświetlenia ulicy Kacpury w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej tj. przewodów typu AL wraz z osprzęt (dł. ok. 800 m), jarzm (uchwytów do wysięgników), wysięgników, opraw oświetleniowych (26 szt.) 2. Demontaż słupów WZ-8 wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi (3 szt.) 3. Montaż przewodów linii oświetleniowej typu AsXSn 4x25 na istniejących słupach linii napowietrznej dł. ok. 800 m. 4. Montaż nowych jarzm i wysięgników oraz opraw oświetleniowych LED (26 szt.) 5. Montaż nowych słupów oświetleniowych aluminiowych z wysięgnikami i oprawami LED (3 szt.) 6. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Księcia Witolda
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85743.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PODKOWA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Staniewicka 1
Kod pocztowy: 03-310
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 66094.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60761.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89544.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Kacpury
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 92195.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PODKOWA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Staniewicka 1
Kod pocztowy: 03-310
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67669.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63759.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96309.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.