null

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

głoszenie nr 334547 2016 z dnia 20161102r.

Warszawa: Budowa ul. Dziewiarskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Rembertów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie

ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 314384

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 320131

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, krajowy numer

identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela 28, 04401 Warszawa, państwo Polska, woj.

mazowieckie, tel. , faks , email

rembertow.wzp@um.warszawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z

zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,

jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy

wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ul. Dziewiarskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Rembertów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

 

innowacyjnego określenie

 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

 

budowlane:

 

Przedmiot zamówienia: Budowa ul. Dziewiarskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Dzielnicy

 

Rembertów. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie

 

art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.

 

2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę,

 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja

 

zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia.

 

Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących

 

zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze

 

stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na

 

podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników

 

(wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na

 

utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania

 

przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co

 

najmniej 2 osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji

 

przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

 

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników

 

lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj

 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o

 

pracę to budowa jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), lub chodnika

 

(czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót) lub robót elektrycznych (czynności

 

szczegółowe określone w przedmiarze robót).

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

 

Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 452332207

 

Dodatkowe kody CPV: 453161109,

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2016

 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

 

Wartość bez VAT197174.07

 

WalutaPLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

 

Liczba otrzymanych ofert2

 

w tym

 

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

 

Europejskiej:

 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

 

Europejskiej:

 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Zakład Usług Brukarskich ADROG Spółka Jawna Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, , ul. Dobra

6 m. 14, 00388,

Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 245585.47

Oferta z najniższą ceną/kosztem 245585.47

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296601.52

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.