null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510236166-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2020 r. – zamówienie podobne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550222416-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540222408-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2020 r. – zamówienie podobne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.20.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem umowy są niżej wymienione prace ogrodnicze związane z pielęgnacją zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Są to prace ogrodnicze zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulicznych, terenach rekreacyjnych, miejscach pamięci narodowej ewentualnie na placach zabaw, na skwerach, siłowniach i obiektach sportowo rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wykaz terenów zieleni administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Każdorazowo prace związane z pielęgnacją zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy będą zgłaszane, przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, telefonicznie i wysyłane e-mailem w formie zlecenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 74045.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. HELIOS Centrum Ogrodniczo-Wędkarskie Hubert Dawidczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łacha, ul. Mazowiecka 10A
Kod pocztowy: 05-140
Miejscowość: Serock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58982.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58982.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58982.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia w kwocie 74 045,27 zł netto została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Ponadto zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług