null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510529731-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w podziale na zadania: Zad. Nr 1 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 14); Zad. Nr 2 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 6); Zad. Nr 3 – Przebudowa ulicy Frontowej w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Frontowa 8)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590152-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w podziale na zadania: Zad. Nr 1 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 14); Zad. Nr 2 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 6); Zad. Nr 3 – Przebudowa ulicy Frontowej w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Frontowa 8)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.14.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie 1 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 14) Zamówienie dotyczy budowy doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Czerwonych Beretów 14 w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego. 2. Montaż oświetleniowej linii kablowej typu YKY 5x16 układanej w rurach osłonowych dł. ok. 94 m. 3. Montaż słupów aluminiowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED (2 szt.) 4. Przełożenie istniejącej oprawy na nowy słup (1 kpl). 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej; Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 6) Zamówienie dotyczy budowy doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Czerwonych Beretów 6 w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Montaż oświetleniowej linii kablowej typu YKY 5x16 układanej w rurach osłonowych dł. ok. 48 m. 2. Montaż słupów aluminiowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED (2 szt.) 3. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej; Zadanie 3 – Przebudowa ulicy Frontowej w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Frontowa 8) Zamówienie dotyczy budowy doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Frontowej 8 w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego. 2. Montaż oświetleniowej linii kablowej typu YKY 5x16 układanej w rurach osłonowych dł. ok. 25 m. 3. Montaż słupów aluminiowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED (2 szt.) 4. Przełożenie istniejącej oprawy na nowy słup (1 kpl). 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 1 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 14)
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30621.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGYMATE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. 3. Maja 92
Kod pocztowy: 05-071
Miejscowość: Sulejówek
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27060.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22765.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32964.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 6)
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19989.65
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Modlińska 61 lok. 209
Kod pocztowy: 03-199
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14794.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19680.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie 3 – Przebudowa ulicy Frontowej w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Frontowa 8)
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17851.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PODKOWA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Staniewicka 1
Kod pocztowy: 03-310
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15691.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14942.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18450.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.