null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 140880 - 2016; data zamieszczenia: 05.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113077 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., ( 189 dni) w tym również 3 dzieci w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. (231 dni). Dowożeniem zostały objęte dzieci, które realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego/szkolny/nauki/ w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych lub innych placówkach oświatowych wymienionych w art. 2 pkt. 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), wg wykazu będącego zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Liczba dzieci na dzień 1 czerwca 2016 roku wynosi 18.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE 1 Praga Południe.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Świeboda, Ul. Dobrodzieja 10B, 02-998 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134351,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 86666,79

 • Oferta z najniższą ceną: 86666,79 / Oferta z najwyższą ceną: 143934,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE 2 Wola i Żoliborz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Świeboda, Ul. Dobrodzieja 10B, 02-998 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89356,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69253,80

 • Oferta z najniższą ceną: 42462,42 / Oferta z najwyższą ceną: 103829,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE 3 Wawer

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, Ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152425,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 80789,94

 • Oferta z najniższą ceną: 69393,24 / Oferta z najwyższą ceną: 161217,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: ZADANIE 4 Sulejówek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29195,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29106,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29106,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34248,06

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: ZADANIE 5 Targówek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23887,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25798,50

 • Oferta z najniższą ceną: 21829,50 / Oferta z najwyższą ceną: 40999,77

 • Waluta: PLN .