null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510219271-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550199351-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.32.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 1. Wielkości objęte trwaniem umowy kształtują się na poziomie: 1) dostawy wody ok. 28895 m3 2) odbiór ścieków ok. 44295 m3 2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków z obiektów (nieruchomości) administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) i na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. Poz. 9019).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 41110000-3

Dodatkowe kody CPV: 65111000-4, 90410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 354932.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 383327.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 383327.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 383327.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (...) jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”. W związku z niżej wymienionymi faktami, możliwe jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wyłącznie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z siedzibą przy pl. Starynkiewicza 5, 02-215 Warszawie, ma monopol naturalny na świadczenie tego typu dostaw i usług. Nieruchomości administrowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyłączone są do istniejącej sieci MPWiK S.A., które jest właścicielem instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Warszawa a dostawy oraz usługi tego typu można nabyć tylko od jednego Wykonawcy. W tej sytuacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć zaopatrzenie w wodę i odprowadzać ścieki z siedziby urzędu. MPWiK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr I/2003 z dnia 13.01.2003 r. IN.EO/703-4/1/2003) oraz na warunkach określonych w uchwalonym przez Radę m. st. Warszawy Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy