null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510207777-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Remont ścian i posadzek w garażu podziemnym i na klatce schodowej prowadzącej do garażu polegający na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i posadzek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 55 w Warszawie – Rembertowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590310-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ścian i posadzek w garażu podziemnym i na klatce schodowej prowadzącej do garażu polegający na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i posadzek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 55 w Warszawie – Rembertowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.29.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zawilgoconych ścian i posadzek w garażu podziemnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 55 w Warszawie - Rembertowie. Zakres prac remontowych obejmuje: usunięcie zagrzybionych i zawilgoconych i tynków i posadzek poprzez ich skucie. Po skuciu uszkodzonych elementów, osuszenie zawilgoconych powierzchni ścian fundamentowych i posadzek oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian i posadzek wg dobranej do istniejącego stanu (zawilgocenia) technologii. W ostatniej fazie należy odtworzyć tynki, powłoki wykończeniowe na ścianach i posadzki. Powierzchnia objęta zakresem robót wynosi dla ścian - 60 m2, dla posadzek - 20 m2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48780.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AKTYW BUD Jarosław Nawrot
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Corazziego 2/13
Kod pocztowy: 00-087
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53618.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53618.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.