null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510189039-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Dokończenie budowy ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ulicy Strażackiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567382-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie budowy ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ulicy Strażackiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie jest kontynuacją przerwanych prac budowlanych, które rozpoczął poprzedni Wykonawca, a z którym Zamawiający odstąpił od umowy. W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Roboty ziemne – kontynuacja rozpoczętych prac. 2. Parking o nawierzchni z kostki betonowej dla 10 pojazdów (390,00m2), z wiatą na toaletę i pojemnikami na segregacje odpadów, połączony wjazdem z ulicą Strażacką - kontynuacja rozpoczętych prac. Budowa wjazdu nie wchodzi w zakres zamówienia. 3. Ciągi piesze o nawierzchni żwirowej 543 m2/, z ławkami betonowymi. 4. Zakup i ustawienie ławek parkowych i koszy na śmieci. 5. Boisko do gry w badmintona z nawierzchnią poliuretanową – kontynuacja ok. 130 m2 . 6. Zakup i montaż oświetlenia terenu z wyłączeniem ułożonych już kabli zasilających. 7. Plac zabaw o nawierzchni piaszczystej, ogrodzony, z zakupem i montażem urządzeń zabawowych. 8. Zakup i montaż sześciu kamer do monitoringu terenu z rejestratorem. 9. Nasadzenia krzewów i drzew. 10. Wykonanie trawników ok. 2 225,00 m2. Zamówienie przewidziana jest do realizacji w całości w roku 2019 r. Odbiór robót zieleniarskich – nasadzenia krzewów i drzew oraz wykonanie trawników dokonany będzie nie wcześniej niż 15 października 2019 r. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się Wykonawcy w terenie z istniejącym stanem wykonanych już robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233250-6

Dodatkowe kody CPV: 45233260-9, 45112720-8, 45112710-5, 45311000-0, 45317300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 301711.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLBUD Leszek Zdziarski Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Pożaryskiego 17 lok. 15
Kod pocztowy: 04-703
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 428808.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 363770.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 428808.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.