null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Remont ogrodzenia od strony ulicy Komandosów 23 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 187801 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125427 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ogrodzenia od strony ulicy Komandosów 23 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia od strony ulicy Komandosów 23 w Warszawie. Długość remontowanego ogrodzenia wynosi ok.28 m. Istniejąca ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej zamocowanej do słupków stalowych osadzonych w cokole z cegły i betonu. W zakres robót remontowych wchodzą: ­ wygrodzenie i oznaczenie terenu wyłączonego z użytkowania na czas budowy ogrodzenia. ­ rozebranie niezbędnej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z podbudową ­ demontaż siatki ogrodzeniowej, odcięcie słupków stalowych oraz rozbiórka cokołu z fundamentem (murowanego z cegły i betonowego) ­ wywiezienie gruzu z rozbiórki i złomu z demontażu ­ wykonanie robót ziemnych niezbędnych do rozbiórki i posadowienia ogrodzenia ­ zbrojenie fundamentu i cokołu ogrodzenia ­ wykonanie żelbetowego fundamentu i cokołu ogrodzenia z podbudową z pospółki i chudego betonu oraz wykonaniem dylatacji ­ wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego na cokole ogrodzenia, na podłożu z siatki z włókna szklanego i podkładowej masy tynkarskiej ­ osadzenie w cokołach betonowych stalowych słupków ogrodzeniowych ­ przyspawanie wypełnienia ogrodzenia (stalowe przęsła - poprzeczki i pręty przęseł z grotami) ­ montaż istniejących stalowych przęseł ogrodzeniowych do słupków ogrodzenia ­ malowanie ogrodzenia emalią epoksydową z gruntowaniem, czyszczeniem i odtłuszczaniem elementów stalowych ­ odtworzenie nawierzchni chodnika. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Budowlany AUSTENIT Tadeusz Walczyk, Zawada 10, 28-230 Połaniec, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33288,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 34587,90

  • Oferta z najniższą ceną: 33300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34587,90

  • Waluta: PLN .