null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510177866-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kotłowni gazowych w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazowa, instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz przyłączami wody do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 570574-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kotłowni gazowych w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazowa, instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz przyłączami wody do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla budowy kotłowni gazowych w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, instalacją centralnego ogrzewania, instalacją ciepłej wody użytkowej (dla zadań od nr 1 do nr 5) oraz przyłączami wody do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zawartych w zadaniach od nr 3 do nr 5 tj przy ul. Dokerów 5, ul. Klasztorna 8, ul. Dwóch Mieczy 35 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 1: budynek mieszkalny wielorodzinny al. gen. A. Chruściela „Montera” 50
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Osiedle Parkowe 6 B 
Kod pocztowy: 05-462 
Miejscowość: Wiązowna 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10784.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10784.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30504.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2: budynek mieszkalny wielorodzinny al. gen. A. Chruściela „Montera” 82
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Osiedle Parkowe 6 B 
Kod pocztowy: 05-462 
Miejscowość: Wiązowna 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10700.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10700.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30504.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie 3: budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dokerów 5
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Osiedle Parkowe 6 B 
Kod pocztowy: 05-462 
Miejscowość: Wiązowna 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19803.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19803.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42804.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie 4: budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Klasztorna 8
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara B 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Osiedle Parkowe 6 
Kod pocztowy: 05-462 
Miejscowość: Wiązowna 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17960.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17960.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37884.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zadanie 5: budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dwóch Mieczy 35
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Osiedle Parkowe 6 B 
Kod pocztowy: 05-462 
Miejscowość: Wiązowna 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19910.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19910.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39852.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.