null

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie nr 510152373-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 217 przy ulicy Paderewskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 565626-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 217 przy ulicy Paderewskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

UD-VIII-WZP.271.19.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

W zakres robót remontowych wchodzą: 1. Wymiana posadzki (gres) w pomieszczeniach kuchni szkolnej z uwzględnieniem wykonania nowych cokołów po rozbiórce posadzek 2. Wykonanie nowych odpływów podłogowych 3. Likwidacja obecnego pomieszczenia wyparzania jaj i zabudowa wnęki na nowe pomieszczenie 4. Rozbiórka dwóch ścian przy wejściu z korytarza i powiększenie pomieszczenia kuchni z wykonaniem podłączenia dwóch pieców konwekcyjno – parowych 5. Wykonanie nowego pomieszczenia wyparzania jaj 6. Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na LED w pomieszczeniach kuchni 7. Naprawa i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu kuchni 8. Wymiana kompletna stolarki drzwiowej w pomieszczeniach kuchni szkolnej 9. Wymiana drzwi wejściowych do stołówki szkolnej na aluminiowe malowane proszkowo, szklone bezpiecznie 10. Rozbiórka boazerii PCV w stołówce szkolnej 11. Szlifowanie i lakierowanie parkietu w stołówce szkolnej, wymiana istniejących listew PCW na drewniane w gatunku drewna parkietu 12. Naprawa ścian i naciąganie gładzi gipsowej na ścianach stołówki szkolnej 13. Malowanie ścian i sufitów stołówki szkolnej, lakierowanie dolnej części ścian do wysokości 1,50 m 14. Wymiana okien podawczych na aluminiowe, malowane proszkowo, szklone bezpiecznie, łącznie z wymianą blatów z płyty wiórowej na konglomerat lub kamień 15. Wymiana wszystkich parapetów okiennych w kuchni na konglomerat 16. Demontaż istniejących rolet okiennych w pomieszczeniach kuchni i stołówki 17. Montaż żaluzji okiennych w pomieszczeniach kuchni i stołówki 18. Montaż osłon grzejnikowych z płyty MDF w stołówce szkolnej 19. Remont łazienki personelu kuchni – wejście z klatki schodowej 20. Likwidacja okna wewnętrznego w pomieszczeniu intendenta 21. Izolacja przewodów wodociągowych w piwnicy szkoły przy pomieszczeniu kotłowni

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 128936.09 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: STOK-BUD T.S. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Kapitańska 30 
Kod pocztowy: 04-431 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 179954.74 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179954.74 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179954.74 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 128936.09 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: STOK-BUD T.S. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: KAPITAŃSKA 30 
Kod pocztowy: 04-431 
Miejscowość: WARSZAWA 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 179954.74 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179954.74 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179954.74 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.