null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510148276-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Prace remontowe w budynku Przedszkola nr 158 przy ulicy Dwóch Mieczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 564464-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Prace remontowe w budynku Przedszkola nr 158 przy ulicy Dwóch Mieczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: 1. Roboty rozbiórkowe w łazienkach, które nie przylegają do sal zajęć (wspólnych dla dzieci ) i w łazienkach personelu. 2. Wykonanie prac tynkarskich, malarskich, glazurniczych i posadzkarskich w nowych łazienkach. 3. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. oraz zakup i montaż pełnego wyposażenia nowych łazienek. 4. Demontaż osłon grzejnikowych w salach zajęć dzieci. 5. Montaż nowych osłon grzejnikowych w salach zajęć dzieci. 6. Przygotowanie podłoża pod nowe posadzki z wykładziną PCV typu tarkett, w tym zerwanie istniejących wykładzin. 7. Wykonanie nowych posadzek z wykładziną PCV typu tarkett w sali zajęć dzieci, szatni dzieci i na korytarzach. 8. Demontaż istniejących starych opraw oświetleniowych w salach zajęć dzieci, szatni dzieci i na korytarzach. 9. Zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych LED w dwóch salach zajęć dzieci, szatni dzieci, korytarzach z przebudową instalacji elektrycznej oraz wykonaniem pomiarów instalacji oświetleniowej i elektrycznej. 10. Naprawa tynków z pracami malarskimi po wymianie oświetlenia i pracach posadzkarskich. 11. Prace porządkowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45330000-9, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130171.27 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Instalacje Elektryczne Krzysztof Kwiatkowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Milenijna 51/63 
Kod pocztowy: 03-130 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160000.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.