null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510144838-N-2019 z dnia 15-07-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Prace remontowe w budynku Przedszkola nr 376 przy ulicy Admiralskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 557704-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Prace remontowe w budynku Przedszkola nr 376 przy ulicy Admiralskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zamówienie dotyczy: Przeprowadzenia remontu w Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej w Warszawie. W zakres robót remontowych wchodzą: - rozebranie obróbek blacharskich wiaty śmietnikowej i daszku na elewacji budynku przedszkola od strony zaplecza - rozbiórka pokrycia z papy dachu wiaty śmietnikowej - demontaż prowizorycznego zadaszenia z blachy stalowej trapezowej - demontaż bramy i furtki stalowej - rozebranie fragmentu ogrodzenia (przęsła stalowe, słup i cokół murowany, fundament) pod montaż nowej bramy wjazdowej na plac zabaw - wywóz gruzu z rozbiórki i złomu z demontażu oraz papy na składowisko odpadów - wykonanie uzupełniającego daszku żelbetowego na elewacji budynku od strony zaplecza - uzupełnienie szlichty cementowej na dachu wiaty śmietnikowej - pokrycie dachu wiaty śmietnikowej papą termozgrzewalną, dwuwarstwowo - pokrycie daszków na elewacji budynku przedszkola od strony zaplecza, blacha stalowa ocynkowana - wykonanie obróbek blacharskich dachu wiaty śmietnikowej i daszków na elewacji budynku przedszkola od strony zaplecza - wykonanie wykopów pod fundament przesuwnej bramy wjazdowej na plac zabaw oraz uzupełnienie fragmentu fundamentu ogrodzenia - wymurowanie brakujących słupów ogrodzenia - uzupełnienie ubytków z cegły w istniejących słupach ogrodzenia - uzupełnienie czap betonowych na słupach ogrodzenia - zasypanie wykopów z wywozem nadmiaru ziemi - montaż przesuwnej bramy stalowej wjazdowej na plac zabaw - montaż rozwieranej bramy stalowej wjazdowej na teren od strony zaplecza przedszkola - wykonanie oraz uzupełnienie tynków na słupach ogrodzenia, wiacie śmietnikowej i daszkach na elewacji budynku przedszkola od strony zaplecza - malowanie farba akrylowa do wymalowanie zewnętrznych, z gruntowaniem, słupów ogrodzenia, wiaty śmietnikowej i daszków na elewacji budynku przedszkola od strony zaplecza - malowanie farba chlorokauczukowa, z gruntowaniem, czyszczeniem i odtłuszczeniem, stalowych przęseł ogrodzenia oraz stalowych elementów wiaty śmietnikowej - malowanie farbą akrylową do betonu odporną na działanie czynników atmosferycznych, zmywalną, betonowych cokołów i czap słupów ogrodzenia, wraz ze szczotkowaniem, odtłuszczeniem i osuszeniem powierzchni betonowych - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z podbudową z kruszywa oraz obrzeży betonowych i fragmentu krawężnika betonowego przy jezdni, w celu wykonania wjazdu na plac zabaw - wycięcie kolidujących drzew z ich wywozem - wywóz gruzu z rozbiórki - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdu na plac zabaw, z wywozem ziemi - wykonanie trawników dywanowych z przekopaniem gleby i rozrzuceniem mieszanki torfu i ziemi urodzajnej - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, z wykonaniem robót pomiarowych - montaż krawężników betonowych (wystających, przejściowych, najazdowych), z wykonaniem ław betonowych - ułożenie warstw podbudowy (dolna podbudowa z kruszywa naturalnego, dolna i górna podbudowa z kruszywa łamanego) - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej - inne roboty dodatkowe ujęte w zakresie rzeczowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151123.25 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Instalacje Elektryczne Krzysztof Kwiatkowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Milenijna 51/63 
Kod pocztowy: 03-130 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160825.12 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160825.12 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 206132.35 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.