null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510140527-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 ul. Paderewskiego 45 w zakresie przebudowy dwóch pomieszczeń biblioteki oraz sali lekcyjnej nr 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 554609-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 ul. Paderewskiego 45 w zakresie przebudowy dwóch pomieszczeń biblioteki oraz sali lekcyjnej nr 10
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Modernizacja (przebudowa) budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w zakresie wykonania zadania: modernizacja dwóch pomieszczeń biblioteki oraz sali lekcyjnej nr 10 (wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie biblioteczne). W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: Modernizacja dwóch pomieszczeń biblioteki oraz sali lekcyjnej nr 10 (wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie biblioteczne), o łącznej pow. 99,69 m2. Prace budowlane polegać będą na przebudowie szkoły w zakresie pomieszczenia czytelni, biblioteki i sali lekcyjnej nr 10. W pomieszczeniach czytelni i biblioteki należy wykonać rozbiórkę dwóch ścianek działowych z cegły dziurawki, przez co połączy się salę lekcyjną nr 10 z biblioteką oraz wykonać aluminiową, przeszkloną ściankę działową z drzwiami przesuwanymi, wydzielającą część czytelni. Należy wykonać wytłumienie akustyczne pomieszczeń czytelni i biblioteki poprzez przyklejenie akustycznej tapety do malowania na ścianach (kolor kremowy) z lamperią zabezpieczoną lakierem bezbarwnym. Należy zdemontować drzwi do pomieszczeń czytelni i biblioteki, wymienić na drzwi o izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż 35 dB (drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy), w drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m). Należy wykonać również roboty wykończeniowe, w tym m.in. posadzki, malowanie ścian i sufitów. W ramach zadania należy wykonać prace elektryczne i sanitarne (zgodnie z projektami branżowymi). W adaptowanych pomieszczeniach czytelni i biblioteki istniejąca wentylacja grawitacyjna.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45400000-1, 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45214210-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91444.37 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: BUD-MIX Usługi Remontowo-Budowlane Adam Kulasiński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Kościelna 7 
Kod pocztowy: 05-230 
Miejscowość: Kobyłka 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145784.09 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.