null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510136405-N-2019 z dnia 04-07-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 ul. Paderewskiego 45 w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia edukacyjne oraz klatki schodowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 555912-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 ul. Paderewskiego 45 w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia edukacyjne oraz klatki schodowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego wraz z częścią klatki schodowej na pomieszczenia edukacyjne. Prace budowlane polegać będą na przebudowie szkoły w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na I piętrze (78,41 m2) na pomieszczenia edukacyjne oraz wykonanie połączenia tych pomieszczeń z częścią szkolną przez wykonanie przebicia w ścianie. W części szkolnej należy przebudować istniejącą przeszkloną ściankę aluminiową, przez demontaż jej części i zainstalowanie zdemontowanej ścianki w innym miejscu (zgodnie z projektem). W związku ze stwierdzonymi podczas inwentaryzacji zarysowaniami stropu przy klatce schodowej, należy wzmocnić strop przez wykonanie podciągu P-1 (opis w części konstrukcyjnej), wykonać nadproże stalowe N-1 (zgodnie z opisem w części konstrukcyjnej) i przebicie w ścianie pomiędzy klatką schodową mieszkalną i częścią szkolną. Po zamontowaniu rusztowań na klatce schodowej mieszkalnej i podstemplowaniu części przeznaczonej do rozbiórki, należy odciąć i rozebrać dwa biegi i spocznik mieszkalnej klatki schodowej poziom +2,405 (zaznaczono na rysunku „przekrój A-A” linią przerywaną). Spocznik na poziomie +3,90 należy zostawić. Należy wykonać płytę żelbetową stropu klatki schodowej, zdemontować drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego, obrobić otwór w ścianie przez skucie tynku i wyrównanie powierzchni, aby miał szerokość 90 cm. W pomieszczeniu nr 2 (hall) należy zdemontować boazerię ze ścian i zabudowę z płyt wiórowych. W pomieszczeniu nr 3 (pom. edukacyjne) zdemontować boazerię ze ścian oraz dwufunkcyjny piec gazowy wraz z instalacją. Ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami 2, 4 i 5 przebudować na ścianki z płyt G-K na stelażu metalowym. Wejście do pomieszczenia nr 3 poszerzyć zgodnie z opisem w części konstrukcyjnej (drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy), w drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. Należy rozebrać stalową drabinę wyłazową na poddasze, a klapę wyłazową wymienić na składaną drabinkę z wyłazem ocieplonym w istniejącym otworze stropu. Otwór domierzyć po rozebraniu obudowy drewnianej. Należy wykonać również roboty wykończeniowe, w tym m.in. posadzki, malowanie ścian i sufitów. W ramach zadania należy wykonać prace elektryczne i sanitarne (zgodnie z projektami branżowymi). Do modernizowanych pomieszczeń zostaną doprowadzone media z istniejącego budynku szkoły, na zasadzie rozbudowy instalacji. W adaptowanych pomieszczeniach edukacyjnych istniejąca wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniu nr 1 (hall) otwór wentylacyjny przełożyć z pomieszczenia nr 3. W pomieszczeniu nr 7 (pom. edukacyjne) otwór wentylacyjny przełożyć z sąsiadującej łazienki, do której są podłączone trzy przewody wentylacyjne. Klatka schodowa oraz pomieszczenia przyległe. Zadanie obejmuję również roboty budowlane w zakresie wymiany elementów na klatce schodowej parteru i piętra oraz w pomieszczeniach sąsiadujących. Roboty w tym zakresie wymienione zostały w dokumentacji pod nazwą: „Roboty budowlane na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach przyległych”. Prace do wykonania: 1. demontaż balustrad schodowych z prętów stalowych + montaż balustrad schodowych i pochwytu ze stali nierdzewnej 2. zerwanie posadzek z mas lastrykowych na schodach, spocznikach i w pom. nr 1. 3. wymiana posadzki z płytek terakotowych w pom. 6 4. demontaż i montaż drzwi i okien wraz z ościeżnicami 5. rozbiórka zabudowy z płyt wiórowych laminowanych – pom. nr 5. 6. demontaż i montaż podokiennika 7. zamurowanie okienka 97x72cm i części okna w pomieszczeniu nr 1 8. otynkowanie zamurowani tynkiem cementowo wapiennym kat. III 9. otynkowanie ościeży po wykuciu drzwi pomiędzy klatką schodową i pom. nr 6 tynkiem cementowo wapiennym kat. III 10. wykonanie posadzek jedno- i dwubarwnych z płytek terakotowych 30x30 cm wraz z wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej + cokoły 11. naprawa tynków z poszpachlowaniem nierówności (pom. nr 1, klatka schodowa, pom. nr 5, 6, 7, 8). 12. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 13. dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperii). 14. dwukrotne malowanie rur gazowych o średnicy 50 mm oraz 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania (kolor żółty). 15. demontaż i montaż opraw oświetleniowych 16. prace na daszku nad drzwiami wejściowymi: rozebranie pokrycia z papy, obróbek blacharskich z blachy, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - warstwy spadkowej, wykonanie warstwy spadkowej, izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy smołowej na lepiku na gorąco, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, pokrycie zadaszenia nad wejściem blachą stalową lakierowaną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45332000-3, 45332300-6, 45330000-9, 45331110-0, 45111300-1, 45400000-1, 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45214210-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146833.37 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: STOK-BUD T.S. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Tadeusz Stokowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Kapitańska 30 
Kod pocztowy: 04-431 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 178500.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178500.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210000.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.