null

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 288458 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259246 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r., poz.1529). Świadczenie usług pocztowych będzie realizowane z zastosowaniem maszyny do frankowania. Zamawiający będzie uiszczał opłaty za przesyłki pocztowe przy użyciu maszyny do frankowania typu: NEOPOST 8000. nr seryjny PL/05//E/21114. Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług dostarczy matrycę do wyżej wymienionego typu maszyny frankującej ze znakiem identyfikującym operatora. Deklarowana kwota wpłat na poczet nastawienia licznika maszyny wynosi 1000 PLN lub wielokrotność tej kwoty. 2.Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. (Gabaryt A): a) zwykłe ekonomiczne - przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii, c)polecone ekonomiczne - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii, e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, Gabaryt A- to przesyłka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. 3. Przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji będą dostarczane przez Zamawiającego do punktu odbioru, wskazanego przez Wykonawcę. Wskazany punkt odbioru nie może znajdować się w odległości (obliczonej najkrótsza drogą po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego dojścia zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym) większej niż 500 m od siedziby Zamawiającego według nawigacji pieszej. W przypadku braku posiadania takiego punktu, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek od godz. 14,30 do 15,00 z siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 4 z Kancelarii Urzędu. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych] oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych. Wzór książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego zostanie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej w dniu zawarcia umowy i stanowić będzie załącznik do umowy. Operator zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. 4. Usługa realizowana będzie na rzecz Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al.gen. A. Chruściela 28 , w Warszawie 5. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej i paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych], określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, zadeklarowana wartość czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - ZPO], umieszczania nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki oraz oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę. 6. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. przekazaniu przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku: rejestrowanych wg. kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej w podziale wynikającym z zestawienia ilościowo- wartościowego. Wzory pocztowej książki nadawczej oraz zestawienia ilościowo-wartościowego zostaną uzgodnione z Wykonawcą. 7. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych - nierejestrowanych - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których kopia będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a oryginał stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 8. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 9. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Ponadto powinno uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 10. Jeśli przesyłki listowe wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania właściwego dla danego Wykonawcy - Wykonawca dostarczy we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego celu. 11. Odszkodowania wypłacane będą na podstawie rozstrzygniętych postępowań reklamacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie reklamacji usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego. 12. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata, potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. 13. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający mwymaga przestrzegania przez Wykonawcę nw. wymogów ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w zakresie: a) skutków nadania pisma (moc doręczenia) - zob. art 57 § 5 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, art. 12 §6 pkt 2 Ordynacji Podatkowej (termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego), art 165 § 2 - Kodeks postępowania cywilnego (oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu), art. 198b ust 2 zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych (złożenie skarg w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem), b) skutków potwierdzenia przyjęcia przesyłki oraz przekazu pocztowego (moc dokumentu urzędowego) - zob. art 17 ustawy - Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego). 14. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca przesyłki pocztowe objęte trybem o którym mowa w pkt 13 nadawał je w dniu odbioru w imieniu Zamawiającego, w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Zamawiający przewiduje możliwość sporządzania odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego dniu odbioru przesyłek. Oprócz tego odrębnego wykazu Zamawiający nie będzie sporządzał żadnych dodatkowych dokumentów nadawczych. Szacunkowa ilość takiej korespondencji 10% ogólnej ilości przesyłek. 14a) W przypadku gdy wykonawcą nie będzie Operator Wyznaczony ofrankowanie przesyłek dokonane zostanie na wykazach przesyłek, o których mowa w § 3 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy 15. Przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w zdaniu 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie adresata zastanie. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. a) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 16 .Wykonawca zapewnia, że jego placówki nadawczo odbiorcze oraz punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), zlokalizowane na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, którymi dysponuje i będzie dysponował w całym okresie obowiązywania umowy: a) są czynne co najmniej od poniedziałku do piątku, od godz. 8,00 do godz. 18,00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; b) są zlokalizowane wewnątrz lokali ( do których możliwe będzie wejście klienta z zewnątrz), c) są oznakowane w sposób widoczny (szyldem) z nazwą lub logo Wykonawcy (operatora pocztowego), umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na placówkę pocztową lub punkt odbioru. d) każdy punkt odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, posiada wyodrębnione stanowisko obsługi klientów jedynie w zakresie usług pocztowych, , oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 17. Wykonawca oświadcza iż na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy dysponuje i będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy niżej wymienionymi punktami odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), spełniających wymogi określone w pkt.16. Stary Rembertów: adres punktu; Nowy Rembertów: adres punktu; Wygoda: adres punktu; Inne: adres punktu; 18. Wykonawca będzie zapewniał doręczanie przesyłek, z zachowaniem wskaźników doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie usługi pocztowej (Dz.U. z 2013 ,poz. 1468) lub innym rozporządzeniu w tej sprawie, wydanym na podstawie ustawy Prawo pocztowe. 19. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu i Adresatowi przysługuja procedury reklamacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie reklamacji pocztowej (Dz.U. z 2013 ,poz. 1468) oraz rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r . Prawo pocztowe. 20. Faktury VAT będą wystawiane na: NABYWCA: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5. NIP: 525-22-48-481 ODBIORCA ( PLATNIK): Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, 04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 28 21. W tabeli poniżej zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający przyjął podane ilości przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych w tabeli poniżej musi być dostępna Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 374000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 373197,91

  • Oferta z najniższą ceną: 373197,91 / Oferta z najwyższą ceną: 373197,91

  • Waluta: PLN .