null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 111806 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66156 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Zamówienie dotyczy: Remontów wybranych lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków znajdujących się w zasobach komunalnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakres których wchodzi : 1. Remont pustostanów znajdujących się w zasobach budynków komunalnych dzielnicy tj.: lokal nr 9 w budynku przy ul. Fiszera 24 ( oficyna) lokal nr 5 w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela 50 lokal nr 2 w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela 1/3 lokal nr 8 w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela 1/3 lokal nr 17 w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela 1/3 lokal nr 7 w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela 82 lokal nr 9 w budynku przy ul. Dokerów 5 lokal nr 3 w budynku przy ul. Łyszkiewicza 13 lokal nr 8 w budynku przy ul. Konwisarskiej 41 2. Przeprowadzenie remontów w wybranych lokalach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W ramach remontów przewidziane jest wykonywanie robót malarskich , instalacyjnych , posadzkarskich itp. 3. Przeprowadzenie remontów klatek schodowych i elewacji i dachów w budynkach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 366 522,40 zł brutto. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z przedmiaru robót nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenie wykonanych remontów nastąpi na podstawie sporządzonego obmiaru wykonanych robót oraz cen jednostkowych robót przedstawionych przez Wykonawcę w materiałach przetargowych. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, czterech osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwie osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji tj. dwóch brygadzistów do robót w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.00.00-2, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KRIS Krzysztof Wolski, Ul. Balzaka 2 m. 165, 01-917 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 339372,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 278046,32

  • Oferta z najniższą ceną: 278046,32 / Oferta z najwyższą ceną: 339478,41

  • Waluta: PLN .