null

Odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 57, ul. S. Łyszkiewicza 31, ul. F. Ilskiego 62, ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36 i ul. Dwóch Mieczy 35
Numer ogłoszenia: 36200 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks , strona internetowa www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 57, ul. S. Łyszkiewicza 31, ul. F. Ilskiego 62, ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36 i ul. Dwóch Mieczy 35.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odprowadzenie ścieków: z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 57, ul. S. Łyszkiewicza 31, ul. F. Ilskiego 62, ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36 i ul. Dwóch Mieczy 35.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (...) jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W związku z niżej wymienionymi faktami, możliwe jest odprowadzanie ścieków wyłącznie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej mające znaczenie dla całego miasta; Zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy; MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jest zarządcą infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie całego miasta; MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ma w swoim statucie (zapis § 7) określoną działalność: a) Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A), b) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B), c) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z), d) Gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z), e) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), - wykonywanie tego typu działalności powinno się odbywać w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jako jedyne na terenie miasta, posiada takie zezwolenie, udzielone decyzją Prezydenta m. st. Warszawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.