null

Ochrona środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
pok. 308, 309, 310, 322
tel./fax 22 44 33 813, 22 44 33 815,
22 44 33 816
e-mai: rembertow.wos@um.warszawa.pl

Naczelnik: Barbara Stańczak
e-mail: bstanczak@um.warszawa.pl
tel. 22 44 33 814

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochronygospodarstwa przed wirusem grype ptaków
Ulotka 1
Ulotka 2
 

Dotacje na ochronę środowiska
23 października ruszyły nowe dotacje na ochronę środowiska, w tym na: likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne

Weź dotację, zlikwiduj kopciucha!
Usunięcie z Warszawy pieców na paliwo stałe i olej opałowy to ważny element walki ze smogiem. Główne założenie nowego programu dotacyjnego to likwidacja wszystkich tzw. „kopciuchów” w jak najkrótszym czasie. Miasto przeznaczyło na ten cel 300 mln. zł oraz stworzyło korzystne i przyjazne zasady udzielania dotacji. Od 12 do 200 tyś zł - tyle obecnie wynosi dofinansowanie na wymianę starego pieca. Warto zrobić to teraz, gdy można zaoszczędzić nawet 100% kosztów tej inwestycji. Tym bardziej, że zgodnie z prawem do końca 2022 r. i tak trzeba wymienić „kopciucha”. Najbardziej atrakcyjna dotacja przewidziana jest na 2019 i 2020 r. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy – osoby które złożą wniosek o dotację do końca 2020 r. będą mogły liczyć nawet na 100% zwrotu środków za przedsięwzięcie. Później, w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%.
Dotację można otrzymać na wymianę „kopciuchów” na nowe piece gazowe, przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, instalację pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Dodatkowo nowo montowane urządzenia grzewcze można połączyć z odnawialnymi źródłami energii, tj. kolektorami słonecznymi, instalacjami fotowoltaicznymi czy turbinami wiatrowymi. To rozwiązanie jest oszczędnością i sposobem na korzystanie z przyjaznych środowisku zasobów natury – słońca i wiatru.

Wnioski na likwidację „kopciucha” przyjmowane będą przez cały rok - od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Można je składać w dowolnym urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, pl. Bankowy 2, piętro VII.
Szczegółowe informacje o dotacjach na modernizację kotłowni znajdują się na stronie: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/kot%C5%82ownie.htm


Zezwolenia na usunięcie drzew
Linki do wniosków na usunięcie drzew (zgłoszenie i wniosek)
https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zezwolen-na-usuniecie-drzew-i-krzewow
https://warszawa19115.pl/-/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa


Zezwolenia - hodowla psów
Linki do wniosków dot. psów (wniosek)
https://warszawa19115.pl/-/zezwolenia-na-prowadzenie-hodowli-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna
https://warszawa19115.pl/-/zezwolenia-na-hodowanie-utrzymywanie-chartow-rasowych-lub-ich-mieszancow


Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

      
 


Ptaki i nietoperze w miastach

 

Uchwała antysmogowa
Od 11 listopada 2017 r. obowiązuje na terenie województwa mazowieckiego uchwała antysmogowa.
Została ona uchwalona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jest ona regulacją prawną obowiązującą na terenie Mazowsza, m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów.
Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.

Zgodnie z zapisami uchwały :
• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
a) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
b) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.


Pilotażowy program osłonowy "Zielone Wsparcie"
W dniu 16 listopada Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LVII/1489/2017 w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych udzielana będzie osobom, które dokonały w 2017 r. lub 2018 r. inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację kotłowni na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej lub samodzielnie dokonały/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów:
a) zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci kotła opalanego paliwem gazowym,
b) wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
c) wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), a budynek nie został przekazany.
Węcej informacji na stronie: http://zielona.um.warszawa.pl/pilota-owy-program-os-onowy-zielone-wsparcie


Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK)
Informujemy, że Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na terenie Dzielnicy Rembertów  przyjmuje odpady komunalne problematyczne w:
- środy w godz. 15.00-16.30 przy ul. Strażackiej róg ul. Kordiana (plac przy dawnym ZGN),
- soboty w godz. 10.00-14.00 przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 (parking przy Urzędzie Dzielnicy).
Za obsługę MPSZOK nadal odpowiada konsorcjum firm PARTNER Sp. z o. o. i PARTNER Dariusz Apelski.

Wykaz lokalizacji MPSZOK w Warszawie


Ptaki i nietoperze pod ochronąUlotka informacyjna


Ochrona gatunkowa drzew

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości usunięcia drzew w kontekście ochrony gatunkowej (w tym dotyczącej również ochrony ptaków i ich siedlisk), Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów informuje iż tryb postępowania w takich przypadkach opisany jest na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - http://warszawa.rdos.gov.pl/wycinka-drzew-a-ochrona-gatunkowa.Obszar chroniony

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przypomina, iż w części terenu Dzielnicy Rembertów przebiegają granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. W obszarze tym obowiązują m.in. zakazy likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Przebieg granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu można sprawdzić w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m.st. Warszawy dostępnym na stronie internetowej www.um.warszawa.pl.


Koty wolnożyjące

 

Zgłoszenia zdarzeń z udziałem zwierząt

- informujemy, że jednostką, która przyjmuje zgłoszenia dot. zdarzeń z udziałem zwierząt oraz współdziała w tym zakresie z innymi jednostkami jest Straż Miejska m.st. Warszawy. Zgłoszenia przyjmowane są pod całodobowym interwencyjnym numerem telefonu 986.
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta jest przedmiotem działanosci Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
- pomoc bezdomnym zwierzętom z wypadków udzielana jest przez Specjalistyczne EKO - Patrole Straży Miejskiej oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
- jednostką organizacyjną m.st.Warszawy, odpowiedzialną za ochronę zwierzyny dziko żyjącej są Lasy Miejskie Warszawa. Jednostka ta prowadzi Osrodek Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie.
- Miejski Ogród Zoologiczny prowadzi Osrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych pn."Ptasi Azyl", do którego trafiają ptaki okresowo niezdolne do samodzielnego życia w srodowisku naturalnym z uwagi na wiek lub stan zdrowia.
- Załącznik - tabela pn. Wykaz jednostek podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy".


Kompostowanie odpadów organicznych

W lipcu 2013 roku w Warszawie został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami. Obowiązek jego stworzenia nałożyły na nas normy unijne, zgodnie z którymi państwa członkowskie zobowiązane są do znacznego ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji (np. roślinnych), składowanych na wysypiskach. Jeśli śmieci te będą posegregowane już na etapie gospodarstw domowych, nadwyżki będzie można skierować do kompostowni miejskiej. Po przetworzeniu, jako kompost, użyźnią miejską zieleń.
Właściciele ogródków oraz działek mogą zatrzymać część odpadów i wyprodukować z nich kompost do nawożenia własnych upraw. Prawidłowo przygotowany kompost pachnie jak ściółka leśna, a w dotyku przypomina żyzną ziemię próchniczą, podobnie też wygląda.

Do kompostowania nadają się wszelkie odpady roślinne: skoszona trawa czy zagrabione liście. Należy jednak unikać wrzucania do domowego kompostownika roślin chorych, perzu i przekwitłych chwastów. Spośród odpadów wytwarzanych w kuchni możemy wykorzystywać obierki warzyw, resztki jedzenia(z wyjątkiem mięsa i nabiału) i skorupki jaj. Doskonale nadadzą się też fusy po kawie i herbacie oraz niezadrukowany papier, np. chusteczki czy ręcznik papierowy. Im bardziej rozdrobnione będą odpady, tym szybciej ulegną rozkładowi.
Dobrze jest raz na dwa tygodnie wymieszać zawartość kompostownika, aby umożliwić dopływ powietrza do wszystkich warstw. Proces rozkładu z udziałem tlenu, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego zapachu.
Ważnym czynnikiem w procesie kompostowania jest odpowiednia wilgotność, najlepszy jest taki, którego wilgotność możemy porównać do dobrze odciśniętej gąbki. Jeśli chcemy przyspieszyć rozkład odpadów i dodatkowo zabezpieczyć je przed nieprzyjemną wonią, możemy dodać do kompostownika specjalne bakterie, dostępne w sklepach ogrodniczych. Czas oczekiwania na efekty waha się od kilku tygodni do roku i zależy od warunków otoczenia i rodzaju odpadów. Gotowy kompost stanowi naturalny nawóz dostarczający roślinom składników potrzebnych do prawidłowego wzrostu. Można go stosować bez ograniczeń, mieszając z glebą ogrodową lub obsypując ziemię wokół roślin. Warto pamiętać, że kompostowanie pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów ulegających biodegradacji wywożonych na składowiska. W kompostowniku przydomowym można przetworzyć aż 300 kg odpadów w ciągu roku.

Załącznik nr 1 - plakat
Załącznik nr 2 - schemat


Nie wolno spalać liści ani trawy

Informujemy, że na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) na terenie m.st. Warszawy nie można spalać liści ani ściętej trawy ponieważ tzw. „odpady zielone”, w skład których wchodzą te pozostałości roślinne, objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Zbiórka odpadów
Przypominamy, że w aptekach trwa zbiórka termometrów rtęciowych, przeterminowanych leków i opakowań po lekach. 
Wykaz aptek prowadzących zbiórkę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami segregacja odpadów powinna być prowadzona na każdej posesji.
Na obszarze dzielnicy można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do trzech firm:
1. CHIMIREC-SEPTOS sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180
2. EKO-SAP Paweł Sapryk, ul. Chełmżyńska 180.


Ponadto w każdą sobotę w godzinach 10.00-14.00 na terenie parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 (od strony szczytowej budynku) funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obsługiwany przez Thornmann Recycling Sp. z o.o. działający w imieniu Organizacji Odzysku ElektroEko.


Prawo wodne
W zwiazku ze zbliżającą sie porą, charakteryzyjącą się intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce w ostatnich latach, będącymi przyczyną licznych podtopień na terenie miasta oraz podniesienia sie poziomu wód gruntowych, przypominamy, że w myśl art. 234 ustawy Prawo wodne:
- właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie,
- na właścicielu gruntu ciąży obowiżek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.


Ratujmy kasztanowce
Akcja "Ratujmy Kasztanowce" prowadzona przez Ligę Ochrony Przyrody ma na celu ratowanie drzew kasztanowca przed skutkami inwazji groźnego szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. W celu redukcji jego liczebności zaleca się jesienne grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców, w których są zasiedlone larwy. Czynność tą należy wykonywać zaraz po opadnięciu liści, aby zapobiec pozostaniu w glebie poczwarek szkodnika, skąd po przezimowaniu będą wiosną wylęgać się liczne motyle szrotówka. Drugą mechaniczną metodą ograniczania populacji szkodnika jest zakładanie na pnie drzew opasek lepowych z czarnej folii (szczególnie skuteczne wobec motyli pierwszego pokolenia). Wiele kasztanowców na terenie Warszawy rośnie przy szlakach komunikacyjnych, na ogół w bardzo niekorzystnych warunkach, powodujących zwiększoną wrażliwość drzew na choroby grzybowe i uszkodzenia wywołane przez owady. Wzorem lat ubiegłych Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta prowadzi ogólnomiejską akcję ochrony kasztanowców.

Prosimy o przyłączenie się do programu ochrony tych pięknych drzew.


Zgłoszenia użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Użytkowanie wyrobów zawierających azbest związane jest z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu właściwym organom tj.:
1) Prezydentowi m. st. Warszawy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (wypełniają załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.- Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31)
2) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego - przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wypełniają załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.- Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31)
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikajacych z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporzadza sie w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną oceną. Wzór oceny zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.- Dz.U. nr 71 poz. 649 
Załączniki do cytowanych rozporządzeń:
1. załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649)
2. załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.- Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31 )w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń , w których były lub są wykorzystywane wyrobu zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31)

Zagrożenie dla zdrowia
Wyroby zawierające azbest w złym stanie technicznym mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców Warszawy (wdychanie włókien azbestowych zawieszonych w powietrzu może mieć działanie chorobotwórcze) i dlatego podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska. Usuwanie wyrobów azbestowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy (posiadające decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających decyzje administracyjne, o których mowa, znajduje się na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska.

Uwaga
Na podstawie art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom (Prezydentowi m.st. Warszawy, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego) informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny

Kontakt
Aktualne informacje nt. wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania dokumentów właściwym organom uzyskać można we właściwych Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, telefonicznie - pod numerem 22 44 32 515 lub drogą elektroniczną: jdembinska@um.warszawa.pl.


Utrzymanie psa rasy agresywnej
Od 1 stycznia 2007 opłata za decyzję w sprawie utrzymania psa rasy uznanej za agresywną wynosi 82,00 zł (podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635). Opłata ta jest pobierana przy złożeniu wniosku
1.załącznik nr 1 - wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymanie* charta/chartów* lub mieszańca charta/mieszańców chartów*
2. załącznik nr 2 - wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę/utrzmanie psa rasy uznanej za agresywną
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-zezwolen-na-prowadzenie-hodowli-lub-utrzymywani


Oszczędzanie energii
"Świadoma Energia RWE" to akcja propagująca oszczędzanie energii. RWE Polska rozpoczęła edukację w zakresie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. Energia elektryczna jest niezbędnym elementem życia. Ułatwia je, stwarza komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Dzięki niej żyje się wygodnie i bezpiecznie. Jednak czy jest wykorzystywana optymalnie? Aby zmniejszyć zużycie energii, jednocześnie nie rezygnując z komfortu życia należy poznać kilka prostych zasad, które zawarte są w "Przewodniku Domowym" i "Przewodniku Biznesowym". Z pewnością będzie to korzystne dla domowego budżetu, budżetu firmy, a co najważniejsze dla środowiska.
"Przewodnik Domowy"
"Przewodnik Biznesowy"


Zakaz spalania śmieci
Każdy z nas "wytwarza" dość znaczną ilość śmieci. Segregujemy je uzyskując cenne surowce, wyrzucamy do kosza, ale niestety duża ich część trafia do lasów, na brzegi rzek lub jest spalana w naszych domowych piecach. Daje to złudne oszczędności.
Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci nie tylko brzydko pachnie, ale jest także szkodliwy dla Twojego zdrowia i zdrowia Twoich dzieci!
Trujący dym z komina naszego sąsiada zawiera substancje rakotwórcze, pyły, które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi; tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt; tlenek azotu - powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
Dodatkowo warto wiedzieć, że: spalanie w piecach domowych śmieci powoduje osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i nawet przyczynić się do pożaru domu.
Czas skończyć z tolerowaniem spalania śmieci przez sąsiadów!
Za ich palenie w domowym piecu grozi grzywna do 5000 zł.


Palisz śmieci?
Płacisz własznym zdrowiem!