null

Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28 - zamówienia uzupełniające

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28 - zamówienia uzupełniające Numer ogłoszenia: 333902 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks , strona internetowa www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28 - zamówienia uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie całodobowej ochrony fizycznej oraz monitorowanie sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu obiektu administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów wraz z parkingiem, mieszczącym się przy ul. A. Chruściela 28, w okresie od godz. 12.00 15.12. 2015 r. do godz. 12. 00 08.02.2016 r. w sposób określony w projekcie umowy oraz w tabeli służby ochronnej, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej oraz procedurze działania grupy interwencyjnej. Liczba roboczogodzin 2640.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamówienie uzupełniające udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przewidział zamówienie uzupełniające w wysokości 10% zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • GRUPA DSF Sp. z o.o., Ul. Powstańców 4a lok. 67, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

 

Numer ogłoszenia: 334388 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: .

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333902 - 2015 data 08.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.
  • W ogłoszeniu jest:GRUPA DSF Sp. z o.o. Ul. Powstańców 4a lok. 67 05-091 Ząbki.
  • W ogłoszeniu powinno być: Konsorcjum firm: Grupa DSF Sp. z o. o., Ul. Powstańców 4a lok. 67, 05-091 Ząbki i DSF GRUPA Sławomir Duba, Ul. Powstańców 4a lok. 67, 05-091 Ząbki.