null

Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28 Numer ogłoszenia: 314116 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów , Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie całodobowej ochrony fizycznej oraz monitorowanie sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu obiektu administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów wraz z parkingiem, mieszczącym się przy ul. A. Chruściela 28, w okresie od godz. 12.00 15. 12. 2015 r. do godz. 12. 00 15 . 12. 2017 r. w sposób określony w projekcie umowy oraz w tabeli służby ochronnej, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej oraz procedurze działania grupy interwencyjnej. Liczba roboczogodzin 35 088 (2 prac.x24 x 731 dni = 35 088) Ochrona ww. obiektu obejmować ma dozór pełniony przez dwóch nieuzbrojonych pracowników ochrony na Posterunku Stałym: dzienny (w godz. 7.00 - 19.00) - jeden pracownik, nocny (19.00 - 7. 00) - jeden pracownik. i Posterunku Patrolowo-Obchodowym : dzienny (w godz. 7.00 - 19.00) - jeden pracownik, nocny (19.00 - 7. 00)- jeden pracownik. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia może zatrudnić podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie i którzy ofertę tę przyjęli oraz zostali zaakceptowani przez zamawiającego. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał za ich pracę jak za własną. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać z wykonywaniem umowy, a roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami mogłyby być skierowane do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z przedmiotowych obiektów Urzędu m.st. Warszawy każdego z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. Pracownicy ochrony powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, być jednolicie umundurowani i nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą firmy ochroniarskiej oraz z danymi personalnymi pracownika i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, zgodnie z Tabelą Służby Ochronnej - Do realizacji przedmiotu zamówienia należy skierować minimum 8 pracowników posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 22.08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099); Pracownicy zostaną poddani procedurze uzyskania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz posiadają umiejętności obsługi komputera, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji oraz systemów sygnalizacji pożaru w zakresie co najmniej podstawowym. - System ochrony polega na pozostawaniu w stałej łączności radiowej z pracownikiem pełniącym dyżur, - W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń na ochranianym obiekcie pracownicy ochrony zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia stosownych służb i osób uprawnionych o zaistniałym zagrożeniu oraz do wezwania jeśli będzie to konieczne grupy interwencyjnej, policji i innych służb alarmowych w celu wyeliminowania zagrożenia (oferent, który uzyska zamówienie publiczne jest zobowiązany do zapewnienia możliwości skorzystania z wezwania w uzasadnionych przypadkach grupy interwencyjnej w razie zaistnienia stanu zagrożenia). Oferent powinien dokonać samodzielnej wizji lokalnej terenu i obiektu objętego przedmiotem zamówienia. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin ochrony w obiekcie. Zakres ochrony obiektu urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów oraz ogólne zadania pracowników ochrony: Ochrona obiektu Urzędu Miasta Stołecznego w Dzielnicy Rembertów obejmuje: 1. zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów przy ul. Al. Gen. A. Chruściela 28 zwanego dalej (Urzędem), wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 2. ochronie wyżej wymienionego obiektu i pomieszczeń Urzędu przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 3. ochronie mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 4. zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie Urzędu oraz powiadamiania właściwego pracownika Biura Organizacji Urzędu m. st. Warszawy i osoby odpowiedzialnej za administrowanie obiektem o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, 5. niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie Urzędu i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, 6. kontroli ruchu osobowego poza godzinami pracy Urzędu oraz ruchu materiałowego, 7. prowadzenia przewidzianej w Tabeli służby ochronnej dokumentacji ochronnej, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzony na bieżąco raport zmiany zwierający wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej. 8. Zapewnienie transmisji sygnału alarmowego, wyemitowanego przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji umowy. 9. Zapewnienie wykonawcy przyjazdu Grupy interwencyjnej do obiektu na każdy sygnał alarmowy wyemitowanego przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania, w czasie nie dłuższym niż minut (zgodnie z ofertą) i postępować zgodnie z Procedurą działania grupy interwencyjnej. Zadania ogólne dla pracowników ochrony: - strzeżenie mienia ruchomego znajdującego się na terenie ww. nieruchomości; - udaremnienie próbom włamań i i kradzieży oraz przeciwdziałanie próbom uszkodzenia urządzeń i dewastacji wnętrz w strzeżonym obiekcie; - zapewnienie porządku w strzeżonym obiekcie; - podejmowanie i organizacja akcji ratowniczej w przypadkach awarii technicznych i innych nieprzewidzianych zdarzeń oraz powiadamianie o nich stosownych służb; - wykonywanie innych zadań mających związek z bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku w chronionym obiekcie - w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem urzędu. - ochrona wejścia i wnętrza Urzędu; - kontrola ruchu osobowo-materiałowego; - obsługa systemu alarmowego; - obsługa systemu przeciwpożarowego - prowadzenie dokumentacji zmiany w postaci Dziennika zmiany, Dziennika wydarzeń i Książki wydawania i przyjmowania kluczy; - informowanie właściwego pracownika Biura Ochrony Urzędu o wydarzeniach w obiekcie; - prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy do pomieszczeń biurowych; - informowanie upoważnionych pracowników urzędu o zagrożeniach, zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach. - szczegółowy zakres zadań do wykonania przedstawiono w Tabeli Służby Ochronnej. Ponadto przedmiot zamówienia określają: Tabela służby ochronnej Instrukcja kontroli ruchu osobowo-materiałowego, Instrukcja gospodarki kluczami Instrukcja alarmowa Procedura działania grupy interwencyjnej Monitorowanie sygnałów alarmowych pochodzących z lokalnych systemów alarmowych w obiekcie : budynek biurowy przy ul. Strażacka 96 . Podejmowanie interwencji przy pomocy grupy ochrony doraźnej na sygnały alarmowe pochodzące z lokalnych systemów alarmowych. Montaż zestawu monitorującego i jego użyczenie na okres trwania umowy..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.07.00-0, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają aktualną koncesję wydaną przez na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydanej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie - posiadają doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem lub wykonywaniem* z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto; *Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana w ramach jednej umowy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość świadczonej usługi będzie nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto. *Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana w ramach jednej umowy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość świadczonej usługi będzie nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kadra - dysponują 8 osobami posiadającymi ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 22.08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom b) Wypełniony wzór Zestawienia Kosztów Zamówienia o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas dojazdu - 10

IV.2.2)

V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art.144 ustawy Pzp w przypadku: a) zmiany liczby jednostek Zamawiającego, z których świadczona będzie usługa odbioru przesyłek pocztowych, b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wpisanego jako wartość umowy z Wykonawcą w sytuacji spowodowanej ustawowymi zmianami stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub zmianą obowiązku podatkowego Wykonawcy. Powyższe zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rembertow.waw.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, pok. 508.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki: