null

Nowy Zarząd Dzielnicy - podział kompetencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów podjął uchwałę w sprawie określenia podziału zadań i kompetencji Członków Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Publikujemy jej treść.

Uchwała nr 146/654/2022 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia podziału zadań i kompetencji Członków Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 roku poz.1817) oraz § 46 Statutu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przyjętego uchwałą nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz. 13139) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Członkowie Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy realizują zadania i kompetencje określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, § 45 Statutu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy oraz zadania i kompetencje przekazane do realizacji Dzielnicy na podstawie uchwał Rady m. st. Warszawy.

2. Przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań Członkowie Zarządu Dzielnicy, w tym Burmistrz, działają na podstawie i w granicach określonych zarządzeniami Prezydenta m. st. Warszawy oraz imiennymi upoważnieniami i pełnomocnictwami udzielonymi przez Prezydenta m. st. Warszawy.

§ 2. 1. Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Burmistrza Dzielnicy Rembertów  m. st. Warszawy – Macieja Iwanickiego  należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla dzielnicy:

  1. Wydział Organizacyjny Dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOD),
  2. Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOR),
  3. Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WAG),
  4. Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WBK),
  5. Wydział Prawny dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WPR),
  6. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WKD),
  7. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.  Zamówień Publicznych dla    Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WZP),
  8. Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów – UD-VIII-WDG.

2. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Maciej Iwanicki wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów:

 1. Dom Kultury „Wygoda”;
 2. Dom Kultury „Rembertów”;
 3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

§ 3. 1. Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Mieczysława Golónki należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:

 1. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WIR),
 2. Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów (WGG-VIII),
 3. Wydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WAU),
 4. Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WAB),
 5. Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WKU).

2.  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Mieczysław Golónka współpracuje z  Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. 1. Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Aleksandra Lesińskiego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy: 

  1. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów (WOW-VIII),
  2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów (WSZ-VIII),
  3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOM),
  4. Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WIN),
  5. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów (UD-VIII-WOŚ),
  6. Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów (WZL-VIII).

2. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Aleksander Lesiński  wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów:

 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy;
 3. placówki oświaty i wychowania w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

3. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Aleksander Lesiński   współpracuje z  Delegaturą Biura Spraw Obywatelskich i Administracji.                                                                                

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nowy Zarząd Dzielnicy Rembertów w składzie: Maciej Iwanicki - burmistrz, Mieczysław Golónka zastępca burmistrza, Aleksander Lesiński - zastępca burmistrza.
Nowy Zarząd Dzielnicy Rembertów