null

Nowe możliwości zdalnego składania deklaracji o gospodarowaniu odpadami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy mogą elektronicznie złożyć deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy kalkulator ułatwia zdalne wprowadzanie zmian w urzędowych formularzach. Obowiązek złożenia deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych - wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy bloków (budynków wielolokalowych) nie składają deklaracji samodzielnie.
 
Kalkulator deklaracji
Mieszkańcy Warszawy mogą w łatwy sposób złożyć dokumenty bez wychodzenia z domu. Na stronie: deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ dostępny jest elektroniczny kalkulator deklaracji. Narzędzie ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego. Wkrótce użytkownicy będą mogli też sprawdzić status złożonego dokumentu oraz automatycznie wczytać dane hurtowo do formularza. Informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz indywidualny numer konta bankowego mieszkańcy otrzymają w wiadomości SMS.
 
Jak złożyć deklarację przez platformę ePUAP2?
Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2.
W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL”.
Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie www.gov.pl oraz w filmie.
W przypadku braku podpisu elektronicznego, mieszkańcy mogą po wypełnieniu danych w formularzu wydrukować go, własnoręcznie podpisać i przesłać skan dokumentu drogą elektroniczną – nie trzeba wysyłać deklaracji pocztą ani dostarczać go w wersji papierowej.
 
Jak złożyć deklarację drogą pocztową?
Wydrukuj deklarację
Wypełnij ją i podpisz
Wyślij drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy
Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.
 
Do którego urzędu dzielnicy złożyć deklarację?
Deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.
W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.
Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są na stronie czysta.um.warszawa.pl.
 
Ważne terminy
Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.
Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę za kwiecień br., zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości powinni wnieść do 28 kwietnia 2020 r. na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny Urzędu Dzielnicy Rembertów (wpisując w tytule przelewu OZGOK oraz dane identyfikujące składającego deklarację i adres nieruchomości) t.j.
42 1030 1508 0000 0005 5002 7143
co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.