null

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, dalej jako: „ustawa”) Prezydent m.st. Warszawy ogłasił nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023 do następujących sądów:

    Sąd Okręgowy w Warszawie – 10 ławników,
    Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 31  ławników,
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 7  ławników,
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników,
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie –  8 ławników,
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie –  2 ławników,
    Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników,
    Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 22 ławników,
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – 7 ławników,
    Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  2 ławników.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać:

• na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl
• na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy
• w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., (stanowisko przy windach) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22/ 443-05-83, 443-05-84, 443-05-96, 443-05-97.
Załączniki: