null

Monitoring RODO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 1. Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj.
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  1. Przejście dla pieszych pod torami ul. Republikańska od wejścia/wyjścia przy ul. Republikańskiej do wejścia/wyjścia przy ul. Bellony
  2. ul. Grawerska, skrzyżowanie ul. Grawerska/ul. Ilskiego, ulica Płatnerska do końca bloku nr 9
  3. Przejście podziemne pod ul. Cyrulików przy stacji PKP w nowowybudowanej części tunelu tj. pod ulicą Cyrulików
 4. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 1. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 8.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

 1. Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia, dla celów dowodowych:
  1. na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
  2. na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.
 2. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
  1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia,
   w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
  2. osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 3. Niezależnie od regulacji zawartej w pkt. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora z podmiotami świadczącymi usługi konserwacji i utrzymania w sprawności systemów monitoringu.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw
   i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 

[1] ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.