null

Modernizacja 51 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Modernizacja 51 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych Numer ogłoszenia: 236940 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów , Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja 51 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienie jest realizacja w ramach modernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 51 przy ul. Kadrowej 5 /15 w Warszawie czterooddziałowego przedszkola - wykonywana w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytkowania obiektu przedszkolnego funkcjonującego w oparciu o Wytyczne Programowo-Funkcjonalne i Projektowania Przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania przy założeniu, że ma z niego korzystać w 4 oddziałach ok. 100 dzieci, którym zapewnić należy sale zajęć, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, magazyny i pomieszczenia pomocnicze, zaplecze gastronomiczne w postaci kuchni cateringowej. Przedszkole ma powstać w budynku i na terenie (plac zabaw) LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 5/15 w Warszawie. Przedszkole w dwupiętrowym budynku szkoły zajmować będzie: - parter z przeznaczeniem na sale zajęć, węzeł żywieniowy, część administracyjną i sanitariaty, - część piwnic z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci - część terenu przyszkolnego z przeznaczeniem na plac zabaw. Budynek szkoły wyposażony jest w wewnętrzną instalację wod - kan z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z własnej kotłowni opalanej na pelet. Budynek korzysta z własnego ujęcia wody. Projekt powinien być realizowany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2014 r. przez AUTORSKĄ PRACOWNIĘ ARCHITEKTURY Andrzej Lesiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Poprawnej 27A/2. Parametry określające wielkość obiektu: 1. Powierzchnia inwestycji: 639,30 m2, 2. Ilość oddziałów przedszkolnych / ilość dzieci: 4/100 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie projektu budowlanego przedszkola z zagospodarowaniem terenu w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedszkola, 2) wykonanie projektu wykonawczego obiektu w podziale na branże w zakresie niezbędnym do wykonania całości prac budowlano-montażowych i oddania obiektu do użytkowania, 3) wykonanie projektu wykonawczego przedszkolnego placu zabaw 4) wykonanie całości robót przygotowawczych, w tym przeniesienie urządzeń i instalacji wspomagających zajęcia dydaktyczne z pomieszczeń zajmowanych obecnie przez Liceum Ogólnokształcące, robót budowlanych i montażowych, zgodnie z projektem i wymogami oddania obiektu do użytkowania 5) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia 6) wszystkie opracowania i czynności, ustalenia, opinie niezbędne dla osiągnięcia celu przedmiotu zamówienia, realizowane przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu, a w tym: dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku szkoły i inne niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie, Projekt powinien uwzględniać możliwość rozliczania ilości dostarczanych mediów w podziale na liceum i przedszkole. Realizacja projektu budowlanego winna być, bez odrębnego wynagrodzenia, poprzedzona wykonaniem: mapy do celów projektowych, inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, uzyskaniem przez Zamawiającego warunków przyłączenia mediów, na podstawie materiałów otrzymanych od projektanta. Dokumentacja winna zawierać niezbędne opinie i uzgodnienia, w tym dotyczące mediów. Powinna zawierać oświadczenia o jej poprawności i wzajemnym skoordynowaniu złożone przez projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w zakresie adekwatnym do stopnia złożoności projektu oraz powinna być sprawdzona zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Prace budowlane przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia będą się odbywały w funkcjonującym obiekcie szkolnym, co wymagać będzie bezpiecznego wydzielenia części budynku wyłączonych z użytkowania na czas robót oraz ustaleń z Dyrekcją Liceum odnośnie sposobu i terminu wykonywania robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego na podstwie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.21.10.00-3, 45.21.41.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 47000 (czterdzieści siedem tysięcy zł). Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustaleń będą podlegały odpowiednio nowym terminom

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie - posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się wykonaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na budowie, modernizacji, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej* lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na kwotę brutto minimum 1 800 000,00 zł każda. obejmujące co najmniej prace ogólnobudowlane, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne * przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kadra - dysponują osobą (co najmniej jedną w każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm) może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące: a) projektowanie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:- konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - architektonicznej;b) kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej; c) co najmniej 20 osób w charakterze pracowników fizycznych celem zapewnienia prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe w wysokości min. 500.000,00 PLN lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) W zakresie terminów (możliwość przerwania robót a więc i realizacji umowy): a) na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (technologiczna niemożność), b) w następstwie postępowań administracyjnych, w tym wydłużonych (wykraczających poza terminy określone w KPA) procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia - udokumentowanych, c) możliwość wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, d) w przypadku wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, hydrologicznymi, archeologicznymi, wodnymi itd. w szczególności w sytuacji wystąpienia warunków odmiennych od przyjętych w otrzymanej dokumentacji, e) w przypadku konieczności usunięcia błędów w dokumentacji, wprowadzenia zmian w dokumentacji. 2) W zakresie wartości zamówienia: a) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia; b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych, c) w przypadku konieczności usunięcia błędów w dokumentacji, wprowadzenia zmian w dokumentacji. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rembertow.waw.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, pok. 508.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki: