null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów składa się z radnych wybieranych spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz z przedstawicieli reprezentujących młodzież zamieszkującą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, a uczącą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujacych się poza Dzielnicą. 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów nie jest związana z żadną partią polityczną, a w soiwm działaniu kieruje się interesem młodzieży.

Jej celem jest: 

  1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  2. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
  4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
  5. organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
  6. budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.


Doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów powoływani są przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w drodze uchwały. Doradcami MRDR są: 

  1. Magdalena Kosiorek powołana na podstawie uchwały nr 81/XXV/2016 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 19 września 2016 roku 
  2. Andrzej Sterniczuk powołany na podstawie uchwały nr 81/XXV/2016 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 19 września 2016 roku.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została powołana uchwałą nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 września 2011 roku.  

Do statutu wprowadzono zmiany:

Tekst jednolity statutu MRDR