null

Kwalifikacja wojskowa w 2016 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Dzielnicy Rembertów odbędzie się w dniach od 6 do 11 kwietnia 2016 roku, w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Warszawie przy ul. Mińskiej 1/5 (Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie)

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz. U. poz. 1585) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na okres od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r.

Do kwalifikacji wzywa się:

1.   mężczyzn urodzonych w 1997 roku,

2.   mężczyzn urodzonych w latach 1992 - 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3.   osoby, urodzone w 1995 - 1996 roku które:

·    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKLek.), ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

·    zostały uznane przez PKLek., ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i osoby te złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,  w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1992 - 1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/16 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków; (analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia ratownictwo medyczne, weterynaria, o których mowa w rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 11 marca 2010r. Dz. U. 2010r. Nr 54 poz. 321);

5.   osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

  

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 

·dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

·dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

·dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

·aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

·dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

·potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

UWAGA!

 Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, (Dz. U. z 2015 r. , poz. 827 z poźń. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej, (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późń. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r.w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U.  poz. 1585).

 

Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów, al. gen. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa, pokój 507 pod nr tel. 22 443-38-18 lub 22 443-38-19, fax. 22 515-15-15 lub do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 pod nr tel. 519-047-444.

 

Mapa dojazdu do PKL nr 4 w Warszawie

 

http://goo.gl/maps/nKDGz

 

 

 

 

 

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

1.   Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

2.   Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,

3.   Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,

4.   Założeniem ewidencji wojskowej,

5.   Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),

6.   Przeniesieniem do rezerwy,

7.   Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.

Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania). Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:

·     „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;

·     „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

·     „D”  „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”;

·     „E” „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

Skład orzekający powiatowej komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej,  są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Załączniki: