null

INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców dzielnicy Rembertów, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz pod artykułem.

Jednocześnie Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy informuje, że rozpoczął kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do kontroli należy przygotować:

  1. Umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  2. Dowód uiszczania opłat za ww. usługi.

Jeśli nie masz umowy - szybko podpisz!!!!!!

Kserokopie umowy, dowodów uiszczania opłat i wypełnione druki do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni można dostarczyć osobiście do Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Wydział Obsługi Mieszkańców lub przesłać pocztą na adres : Wydział Ochrony Środowiska  w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa.

Właściciele posesji, którzy nie dostarczyli ww. dokumentów do Urzędu zostaną skontrolowani przez pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów w terenie.

Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust. 1), a także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp.

Informujemy, że zgodnie z art. 10 ust.2 ww. ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska, tel. 22 44 33 830

 

 

 

Załączniki: