null

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy mieszkańców Rembertowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.
Główny cel Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

Program będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna. Działania te powinny być ukierunkowane na: poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat samego zjawiska oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku jego wystąpienia, zmniejszenie przyzwolenia dla stosowania przemocy w rodzinie, zwiększenie kompetencji interpersonalnych i opiekuńczo-wychowawczych
  • Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Oznacza to dbanie o rozwój infrastruktury instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych udzielających pomocy oraz wypracowanie zasad ich współpracy
  • Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Działanie to będzie realizowane m.in. poprzez tworzenie i wspieranie programów oddziaływań skierowanych do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie i skłonnych do zachowań agresywnych w stosunku do osób bliskich w formie oddziaływań indywidualnych i grupowych, psychoedukacyjnych, psychologicznych i psychoterapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i komunikacji.
  • Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działanie to będzie realizowane poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie superwizji czy zwiększenie efektywności współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewidziane w Programie działania mają za zadanie zapewnienie niezwłocznej reakcji właściwych instytucji i podmiotów na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, w celu jej przerwania, udzielenia skutecznej pomocy dotkniętym nią osobom oraz wyeliminowania przemocy w rodzinie. 

Treść Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej: www.konsultacje.um.warszawa.pl

Konsultacje trwają od 6 do 26 września 2021.