null

Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku przy al. gen. A. Chruściela Montera 55

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku przy al. gen. A. Chruściela Montera 55 Numer ogłoszenia: 229477 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks , strona internetowa www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku przy al. gen. A. Chruściela Montera 55.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do kurka głównego odcinającego dopływ paliwa gazowego do instalacji w obiekcie przy al. gen. A. Chruściela Montera 55 w Warszawie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (...) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; W związku z unieważnieniem postępowania prowadzonego w trybie przetragu nieograniczonego, zachodzi konieczność zachowania ciągłości dostawy gazu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.