null

Kalendarz sesji Rady Dzielnicy (2018 - 2023)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
RADA DZIELNICY REMBERTÓW  M.ST. WARSZAWY

04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl 

 

Rada Dzielnicy obraduje na sesjach, wyrażając swoją wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń.

Pierwszą sesję Rady Dzielnicy zwołuje Prezydent m.st. Warszawy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.

Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i 1-3 Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy.Przewodniczący Rady Dzielnicy organizuje prace Rady Dzielnicy a w szczególności: zwołuje sesje Rady Dzielnicy i przewodniczy jej obradom, sprawuje pieczę nad sprawnym przebiegiem obrad oraz przestrzeganiem porządku obrad, podpisuje uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy oraz protokoły z jej obrad.

Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Dzielnicy, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy albo Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy lub radny działający w trybie § 17 ust. 3 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Sesje Rady Dzielnicy zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, według ustalanego przez Przewodniczący Rady Dzielnicy półrocznego terminarza.
O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Dzielnicy zawiadamia najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji: radnych, członków Zarządu Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta.
O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zawiadamia się również mieszkańców Dzielnicy, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Dzielnicy.

Z wnioskiem o zwołanie sesji może wystapić: Prezydent m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy. Wówczas Przewodniczący Rady Dzielnicy obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia tego wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał.

Rada Dzielnicy obraduje na sesji wyłącznie nad sprawami ujętymi w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy może zwołać sesję uroczystą Rady Dzielnicy. Na tej sesji Rada Dzielnicy nie podejmuje uchwał. Do sesji uroczystej nie stosuje się § 19 ust.7, § 22 ust. 4 i § 23 ust. 2 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.


Kadencja 2018 - 2023

XXXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XVIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

XI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

X sesja Rady Dzielnicy Rembertów

IX sesja Rady Dzielnicy Rembertów

VIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

VII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

VI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

V sesja Rady Dzielnicy Rembertów

IV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

III sesja Rady Dzielnicy Rembertów

II sesja Rady Dzielnicy Rembertów

I sesja Rady Dzielnicy Rembertów