null

Komisje Rady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl 

 

Komisja Rewizyjna

 1. Grzegorz Karczmarz - przewodniczący
 2. Andrzej Ługowski - wiceprzewodniczący
 3. Maciej Iwanicki
 4. Grzegorz Portasiewicz
 5. Ewa Wojciechowska-Borek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Alfred Pogorzelski - przewodniczący
 2. Ewa Wojciechowska – Borek - wiceprzewodnicząca
 3. Andrzej Ługowski
 4. Andrzej Zawiślak
 5. Michał Zyga

Komisja Bezpieczeństwa 

 1. Artur Wosztyl - przewodniczący
 2. Mirosław Górczyński - wiceprzewodniczący
 3. Marek Jarzęcki
 4. Grzegorz Karczmarz
 5. Stanisław Kowalczuk
 6. Marcin Ziętek

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 1. Michał Zyga - przewodniczący
 2. Marcin Płonka - wiceprzewodniczący
 3. Michał Kaczyński
 4. Izabela Kowalska
 5. Andrzej Ługowski
 6. Krzysztof Osiński
 7. Arkadiusz Piotrowski
 8. Alfred Pogorzelski
 9. Marcin Ziętek

Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu

 1. Andrzej Zawiślak - przewodniczący
 2. Michał Zyga - wiceprzewodniczący
 3. Barbara Burtniak
 4. Mirosław Górczyński
 5. Anna Górska
 6. Maciej Iwanicki
 7. Marek Jarzęcki
 8. Michał Kaczyński
 9. Stanisław Kowalczuk
 10. Izabela Kowalska
 11. Józef Melak
 12. Krzysztof Osiński
 13. Marcin Płonka
 14. Grzegorz Portasiewicz
 15. Artur Wosztyl

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 1. Ewa Wojciechowska-Borek - przewodnicząca
 2. Marcin Płonka - wiceprzewodniczący
 3. Anna Górska
 4. Stanisław Kowalczuk
 5. Izabela Kowalska
 6. Józef Melak
 7. Artur Wosztyl
 8. Andrzej Zawiślak
 9. Marcin Ziętek

Komisja Samorządowa

 1. Barbara Burtniak – przewodnicząca
 2. Grzegorz Karczmarz - wiceprzewodniczący
 3. Marek Jarzęcki
 4. Andrzej Ługowski
 5. Arkadiusz Piotrowski
 6. Marcin Płonka

Komisja Mieszkaniowa 

 1. Andrzej Ługowski - przewodniczący
 2. Barbara Burtniak - wiceprzewodnicząca
 3. Marek Jarzęcki
 4. Arkadiusz Piotrowski
 5. Alfred Pogorzelski
 6. Ewa Wojciechowska - Borek
   

Do zakresu działania stałych komisji należą w szczególności następujące sprawy:

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
zgodnie z § 41 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. rozpatrywanie i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym jest Rada Dzielnicy,
 2. rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.

Komisja Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 2. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym zabezpieczenie przeciwpożarowe osiedli oraz nadzór nad lasami w okresie szczególnego ich zagrożenia,
 3. obrona cywilna, obronność i pozostałe problemy z zakresu zarządzania kryzysowego,
 4. monitoring wizyjny terenów publicznych,
 5. współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami, w tym ze Strażą Miejską, Policją i Strażą Pożarną w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy,
 6. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 7. wnioskowanie w zakresie stanu sanitarnego i porządków na posesjach,
 8. utrzymanie czystości i porządku w Dzielnicy,
 9. gospodarka odpadami, w tym segregacja odpadów, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
 10. konserwacji komunalnych terenów zielonych,
 11. monitorowanie działań związanych z opieką nad zwierzętami.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. ład przestrzenny, w tym wnioskowanie i opiniowanie w zakresie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy,
 2. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 3. programowanie rozwoju lokalnego, wnioskowanie i opiniowanie w zakresie strategii m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów, i programów rozwoju m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów,
 4. nadzór i kontrola nad realizacją programów społeczno-gospodarczych rozwoju Dzielnicy,
 5. gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 6. tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 7. utrzymanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dzielnicowych obiektów administracyjnych,
 8. administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
 9. geodezja, kartografia i kataster,
 10. targowiska i hale targowe,
 11. ochrona środowiska, zieleń komunalna i zadrzewienie, gospodarka wodna,
 12. wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych,
 13. zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej, telekomunikacja,
 14. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 15. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach majątkowych w zakresie określonym przez statut Dzielnicy Rembertów, Statut m.st. Warszawy oraz inne uchwały Rady m.st. Warszawy
 16. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad przekazywania dzielnicom składników mienia do korzystania oraz zasad zarządu mieniem gminy,
 17. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zasad udziału osób trzecich w inwestycjach komunalnych.

Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. drogi, ulice, mosty, place, w tym oświetlenie ulic i placów,
 2. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, urządzenia sanitarne, urządzenia komunalne,
 3. transport zbiorowy,
 4. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie organizacji ruchu drogowego, oznakowania oraz stanu ulic i placów publicznych, w tym znaków drogowych,
 5. gminne budownictwo mieszkaniowe,
 6. problematyka finansowania inwestycji, w tym pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
 7. opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 8. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie procedury uchwalania załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m. st. Warszawy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
 9. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez Dzielnicę,
 10. rozpatrywanie wniosków jednostek pomocniczych niższego rzędu do budżetu i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 11. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie załącznika do projektu budżetu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, założeń do niego i jego zmian po uzyskaniu opinii pozostałych komisji Rady Dzielnicy,
 12. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 13. opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy,
 14. monitorowanie postępu w realizacji zadań inwestycyjnych,
 15. bieżąca ocena gospodarki finansowej Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy, w tym analiza kosztów,
 16. opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Dzielnicy.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. oświata i wychowanie, w tym utrzymywanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 2. działalność kulturalna, w tym utrzymywanie bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. pomoc społeczna,
 5. polityka prorodzinna,
 6. wspieranie osób niepełnosprawnych,
 7. wspieranie seniorów,
 8. aktywizacja bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości i aktywnych działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
 9. kultura fizyczna i sport,
 10. turystyka i rekreacja,
 11. opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu przedsięwzięć z zakresu działania Komisji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 12. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Komisja Samorządowa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. współpraca z jednostkami niższego rzędu i organizacjami pozarządowymi, w tym z komisjami dialogu społecznego,
 2. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie organizacji i zakresu działania oraz łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu,
 3. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Statutu m.st. Warszawy, Statutu Dzielnicy Rembertów, zakresu kompetencji przekazywanych dzielnicom m.st. Warszawy oraz statutów jednostek niższego rzędu,
 4. promocja Dzielnicy,
 5. inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności Dzielnicy,
 6. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem miejskiego systemu informacji.
 7. ochrona miejsc pamięci narodowej, zabytki i opieka nad zabytkami,
 8. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów uchwał w sprawach herbu i barw Miasta, herbu Dzielnicy Rembertów, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników.
 9. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie inicjatyw dotyczących uhonorowania mieszkańców, w tym nadania Honorowego Obywatelstwa m.st. Warszawy i wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” oraz przyznania Nagrody Miasta,
 10. problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw,
 11. opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu przedsięwzięć z zakresu działania Komisji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 12. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Radą Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.