null

Komisje Rady (2010 - 2014)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
RADA DZIELNICY REMBERTÓW  M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl  

 

KOMISJE RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY 

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisław Piwowar - przewodniczący
 2. Mirosław Górczyński
 3. Maciej Iwanicki
 4. Jakub Melak
 5. Leszek Piórkowski
 6. Jadwiga Samociuk

 Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu

 1. Maria Bogdan Hanak - przewodniczący
 2. Arkadiusz Piotrowski - wiceprzewodniczący
 3. Stefan Soszka - wiceprzewodniczący
 4. Mirosław Górczyński 
 5. Michał Kaczyński
 6. Leszek Korneluk
 7. Stanisław Kowalczuk
 8. Zbigniew Magnucki
 9. Jakub Melak
 10. Krzysztof Osiński
 11. Stanisław Piwowar
 12. Justyna Ślusarczyk
 13. Michał Zyga

 Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 1. Leszek Korneluk - przewodniczący
 2. Mariusz Chłopik- wiceprzewodniczący
 3. Justyna Ślusarczyk - wiceprzewodnicząca
 4. Barbara Burtniak
 5. Michał Kaczyński
 6. Stanisław Kowalczuk
 7. Jakub Melak
 8. Stanisław Piwowar
 9. Marcin Ziętek

 Komisja Bezpieczeństwa 

 1. Mirosław Górczyński - przewodniczący
 2. Barbara Burtniak - wiceprzewodnicząca
 3. Stefan Soszka - wiceprzewodniczący
 4. Maria Bogdan Hanak
 5. Andrzej Kasprzewski
 6. Krzysztof Osiński

 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 1. Michał Zyga - przewodniczący
 2. Jakub Melak - wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Osiński - wiceprzewodniczący
 4. Andrzej Kasprzewski
 5. Stanisław Kowalczuk
 6. Zbigniew Magnucki
 7. Arkadiusz Piotrowski
 8. Marcin Ziętek

Komisja Samorządowa

 1. Arkadiusz Piotrowski - przewodniczący 
 2. Maciej Iwanicki - wiceprzewodniczący
 3. Leszek Piórkowski - wiceprzewodniczący
 4. Mariusz Chłopik
 5. Leszek Korneluk
 6. Stanisław Piwowar 

Komisja Mieszkaniowa 

 1. Stefan Soszka - przewodniczący
 2. Barbara Burtniak
 3. Leszek Piórkowski
 4. Jadwiga Samociuk
 5. Michał Zyga

 

ZAKRES DZIAŁANIA STAŁYCH KOMISJI

Do zakresu działania stałych komisji należą w szczególności następujące sprawy:

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
zgodnie z § 41 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,

Komisja Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 2. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym zabezpieczenie przeciwpożarowe osiedli oraz nadzór nad lasami w okresie szczególnego ich zagrożenia,
 3. obrona cywilna, obronność i pozostałe problemy z zakresu zarządzania kryzysowego,
 4. monitoring wizyjny terenów publicznych,
 5. współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami, w tym ze Strażą Miejską, Policją i Strażą Pożarną w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy,
 6. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 7. wnioskowanie w zakresie stanu sanitarnego i porządków na posesjach,
 8. utrzymanie czystości i porządku w Dzielnicy,
 9. gospodarka odpadami, w tym segregacja odpadów, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
 10. konserwacji komunalnych terenów zielonych,
 11. monitorowanie działań związanych z opieką nad zwierzętami,

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. ład przestrzenny, w tym wnioskowanie i opiniowanie w zakresie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy,
 2. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 3. programowanie rozwoju lokalnego, wnioskowanie i opiniowanie w zakresie strategii m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów, i programów rozwoju m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów,
 4. nadzór i kontrola nad realizacją programów społeczno-gospodarczych rozwoju Dzielnicy,
 5. gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 6. tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 7. utrzymanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dzielnicowych obiektów administracyjnych,
 8. administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
 9. geodezja, kartografia i kataster,
 10. targowiska i hale targowe,
 11. ochrona środowiska, zieleń komunalna i zadrzewienie, gospodarka wodna,
 12. wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych,
 13. zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej, telekomunikacja,
 14. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 15. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach majątkowych w zakresie określonym przez statut Dzielnicy Rembertów, Statut m.st. Warszawy oraz inne uchwały Rady m.st. Warszawy
 16. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad przekazywania dzielnicom składników mienia do korzystania oraz zasad zarządu mieniem gminy,
 17. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zasad udziału osób trzecich w inwestycjach komunalnych.

Komisja Infrastruktury Technicznej i BudżetuRady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. drogi, ulice, mosty, place, w tym oświetlenie ulic i placów,
 2. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, urządzenia sanitarne, urządzenia komunalne,
 3. transport zbiorowy,
 4. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie organizacji ruchu drogowego, oznakowania oraz stanu ulic i placów publicznych, w tym znaków drogowych,
 5. gminne budownictwo mieszkaniowe,
 6. problematyka finansowania inwestycji, w tym pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
 7. opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 8. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie procedury uchwalania załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m. st. Warszawy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
 9. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez Dzielnicę,
 10. rozpatrywanie wniosków jednostek pomocniczych niższego rzędu do budżetu i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 11. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie załącznika do projektu budżetu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, założeń do niego i jego zmian po uzyskaniu opinii pozostałych komisji Rady Dzielnicy,
 12. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 13. opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy,
 14. monitorowanie postępu w realizacji zadań inwestycyjnych,
 15. bieżąca ocena gospodarki finansowej Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy, w tym analiza kosztów,
 16. opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Dzielnicy.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. oświata i wychowanie, w tym utrzymywanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 2. działalność kulturalna, w tym utrzymywanie bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. pomoc społeczna,
 5. polityka prorodzinna,
 6. wspieranie osób niepełnosprawnych,
 7. wspieranie seniorów,
 8. aktywizacja bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości i aktywnych działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
 9. kultura fizyczna i sport,
 10. turystyka i rekreacja,
 11. opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu przedsięwzięć z zakresu działania Komisji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 12. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Komisja Samorządowa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. współpraca z jednostkami pomocniczymi niższego rzędu i organizacjami pozarządowymi, w tym z komisjami dialogu społecznego,
 2. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie organizacji i zakresu działania oraz łączenie, podział i likwidacja jednostek pomocniczych niższego rzędu,
 3. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Statutu m.st. Warszawy, Statutu Dzielnicy Rembertów, zakresu kompetencji przekazywanych dzielnicom m.st. Warszawy oraz statutów jednostek pomocniczych niższego rzędu,
 4. promocja Dzielnicy,
 5. inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności Dzielnicy,
 6. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem miejskiego systemu informacji.
 7. ochrona miejsc pamięci narodowej, zabytki i opieka nad zabytkami,
 8. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie projektów uchwał w sprawach herbu i barw Miasta, herbu Dzielnicy Rembertów, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników.
 9. wnioskowanie i opiniowanie w zakresie inicjatyw dotyczących nadania Honorowego Obywatelstwa m.st. Warszawy i wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy" oraz przyznania Nagrody Miasta,
 10. problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw,
 11. opracowywanie i aktualizacja dzielnicowego planu przedsięwzięć z zakresu działania Komisji, które mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 12. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wśród młodzieży oraz współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.