null

Inwestycje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rembertów jest jedną z najmniejszych i najmniej zaludnionych dzielnic Warszawy. Mała gęstość zaludnienia oraz stosunkowo rzadka zabudowa, głównie jednorodzinna, stwarza możliwość przeznaczenia znacznych obszarów pod budownictwo niskie oraz osiedla wielorodzinne. Warunki ekologiczne, układ urbanistyczny oraz dość niskie ceny działek budowlanych stanowią czynnik wpływający na rozwój budownictwa mieszkaniowego i stałe zwiększanie się liczby mieszkańców. Jednakże, aby dzielnica się właściwie rozwijała, konieczne jest ciągłe poprawianie infrastruktury komunalnej. Podmiejski charakter Rembertowa oraz rolnicze pochodzenie terenów - głównie w obszarze Starego Rembertowa i Kawęczyna – Wygody - są przyczyną olbrzymich potrzeb inwestycyjnych, a jednocześnie trudności związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Z tych samych powodów infrastruktura komunalna jest jeszcze niejednorodnie rozwinięta. Największe potrzeby dotyczą zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz poprawy komunikacji poprzez budowę utwardzonych dróg, oświetlenia ulicznego oraz działań modernizacyjnych związanych z rozwojem systemu transportu zbiorowego.

Sieć kanalizacji sanitarnej długości około 40 km stanowi obecnie zaledwie 50 % potrzeb. Corocznie przybywają nowe odcinki. Problem kanalizacji został już rozwiązany na terenie Nowego Rembertowa, część Starego Rembertowa oraz Kawęczyn – Wygoda dopiero na to czekają. Plany inwestycyjne na rok przyszły wskazują, że na obu osiedlach będą trwały bardzo intensywne prace budowlane, a w ich efekcie powstaną nowe kolektory. Budowa kanalizacji pozwoli zlikwidować istniejące szamba, które wpływają na zanieczyszczenie gleby i bardzo pogarszają jakość wody pitnej.

W każdym roku rozbudowywana jest również sieć wodociągowa, ale potrzeby w tej dziedzinie są jeszcze znaczne (głównie na obszarze Starego Rembertowa). Zakres i tempo powiększania obszarów, na których mieszkańcy będą mogli korzystać z wody miejskiej, zależą od powodzenia budowy magistrali wodociągowej prowadzonej od strony Targówka. Prace przygotowawcze do tej inwestycji są już bardzo zaawansowane.

            Zdecydowanym priorytetem w zakresie inwestowania jest poprawa warunków komunikacji. Dzielnica administruje ponad 70 km dróg, z czego powyżej 30% ulic ma nawierzchnię gruntową. Należy jednak pamiętać, że dla rozwoju infrastruktury drogowej konieczne jest wcześniejsze wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz pozyskanie terenu pod planowane pasy drogowe.

Największe potrzeby inwestycyjne w tym zakresie występują na terenie Starego Rembertowa, z wyłączeniem obszaru osiedla wielorodzinnego na dawnych terenach wojskowych oraz Wygody. Z uwagi na dużą podaż działek budowlanych jest to obszar najintensywniej rozwijającego się budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

W ostatnich latach sporo dróg na tych terenach otrzymało nowe nawierzchnie: ul. Bombardierów, ul. Sztukatorska, ul. Pielgrzymów, ul. Gawędziarzy, ul. Orbity, ul. Szafarzy, al. Sztandarów, ul. Szatkowników, ul. Sobiborska, ul. Rasztowska. W niedalekiej przyszłości zaplanowane są do realizacji: ul. Kadrowa, ul. Paderewskiego, ul. Masztalerska, ul. Madziarów, ul. Zesłańców Polskich, ul. Magenta, ul. Stelmachów, ul. Gontarska, ul. Szeroka, ul. Chłopickiego. Wymagają one pozyskania gruntów prywatnych, co wpływa na czas i koszty realizacji inwestycji.

Najlepsza sytuacja w zakresie sieci dróg lokalnych jest na terenie Nowego Rembertowa, gdzie osiągnięty został ponad 90-procentowy wskaźnik dróg utwardzonych. Tu również w ostatnich latach na wielu ulicach położono nową nawierzchnię, m.in. na: Amałowicza, Arsenalskiej, Łyszkiewicza, Bellony, Bocheńskiego, Klasztornej, Instruktorskiej, Księcia Witolda, Dowódców.

Główne drogi wjazdowe: ul. Marsa, al. Komandosów, al. Chruściela, ul. Paderewskiego, ul. Czwartaków, al. Sztandarów, ul. Chełmżyńska zostały zmodernizowane. Nowe nawierzchnie, chodniki, interaktywne oznakowanie nie tylko wyglądają estetycznie, ale wpływają na poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

Dzielnica nie zapomniała również o rozwoju infrastruktury społecznej w zakresie rozwoju bazy edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Wizytówką z pewnością mogą być zadbane szkoły i przedszkola. Nowe obiekty, nowe elewacje, nowoczesne systemy grzewcze, boiska sportowe - to osiągnięcia ostatnich kilku lat. Szkoła Podstawowa nr 217 przy ul. Paderewskiego wzbogaciła się o nowe skrzydło dydaktyczne oraz boiska sportowe. Powstała tam także świetlica dla najmłodszych uczniów. Gimnazjum nr 126 przy ul. Ziemskiego powiększyło się o nową salę gimnastyczną oraz nowoczesne zaplecze sportowe. Budynki przedszkoli przy ul. Kordiana oraz ul. Dwóch Mieczy zostały zmodernizowane. Zagospodarowano już tereny przy przedszkolach: ul. Kordiana oraz ul. Dwóch Mieczy, dzieci mogą się bawić na nowoczesnych i bezpiecznych placach zabaw. Wybudowano przedszkole i zmodernizowano szkołę przy ul. Niepołomickiej. Rok szkolny 2010/2011 maluchy rozpoczęły w nowej placówce, a dzieci ze szkoły muzycznej mogą prezentować swoje umiejętności w sali koncertowej. W planach inwestycyjnych na najbliższe lata ujęta jest budowa hali sportowej oraz boisk dla liceum przy ul. Kadrowej, a także nowego przedszkola na terenie Starego Rembertowa.

W centrum Rembertowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Ratusza otwarto nowoczesną bibliotekę, która będzie pełniła również rolę centrum kultury. Każda grupa wiekowa mieszkańców znajdzie dla siebie ofertę ciekawego spędzenia czasu. W planach jest również budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa w bezpośrednim sąsiedztwie nowo oddanego terenu rekreacyjnego przy ul. Czwartaków. Tak zwana „Syrenka” już wpisała się w otaczający krajobraz i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.

Nie zapomniano również o starszych mieszkańcach. Przy ul. Plutonowych funkcjonuje nowa placówka Domu Dziennego Pobytu.