null

Informacje o odłowie dzików

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na terenie m.st. Warszawy prowadzone są intensywne działania, mające na celu ograniczenie liczebności populacji dzików.

Obecnie, lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Występują tam bardzo dobre warunki do bytowania różnych gatunków zwierząt. Jednym z nich są dziki, które przemieszczają się także w obrębie terenów zurbanizowanych. Ich żerowiska są często znacznie oddalone od miejsca ich bytowania. Wielkość ich populacji wynika m.in. z korzystnych warunków klimatycznych, braku zagrożeń środowiskowych, a także dużej dostępności bazy żerowej poza terenem leśnym (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki i nieużytki, itp.).

Nie da się całkowicie wyeliminować dzików żyjących na terenie miasta. Jednak dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców stolicy, władze miasta podejmują działania związane z ograniczeniem ich populacji poprzez odławianie. Jednak jest to proces czasochłonny i zależny od wielu czynników.

Dlatego ważne jest, ażeby również we własnym zakresie zadbać o swoje bezpieczeństwo i współmieszkańców, między innymi poprzez:

• utrzymywanie czystości i porządku na terenie swoich nieruchomości,

• nie wyrzucanie/pozostawianie żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

• unikanie konfrontacji z dzikami (w momencie, gdy zauważymy dzika, gdy on nas nie zauważył) należy spokojnie oddalić się nie wykonując gwałtownych ruchów,

• wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy (nie pozwolić na konfrontację z dzikiem, już sama obecność psa może sprowokować dzika do ataku),

• zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach bytowania dzików (poznasz takie miejsca po zrytym terenie),

• unikanie podchodzenia do dzika, karmienia, głaskania (choć czasami wydaje się że jest oswojony, to nadal jest bardzo niebezpieczny).

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem jakiejkolwiek zwierzyny dziko żyjącej należy skontaktować się z pracownikami Lasów Miejskich pod nr tel. 600-020-746 lub 600-020-747  /czynne całą dobę/.

Informacje dostępne są również na stronie:

https://lasymiejskie.waw.pl/DZIKIE_ZWIERZETA.