null

Informacje dla przedsiębiorców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w projekcie Nowy start - nowe perspektywy. Jest to projekt bezpłatnych szkoleń oraz konsultacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

HARMONOGRAM REKRUTACJI: Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły począwszy od II kwartału 2020 r., aż do momentu wyczerpania miejsc. Informacja o zawieszeniu, przedłużeniu lub zamknięciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, pod adresem: www.efs.seka.pl. Rekrutacja prowadzona jest poprzez Biuro Projektu pod adresem SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

email: szkolenia.msp@seka.pl

tel. 22 517 88 00

kom. 501 068 650
 

Rekrutacja Projektu ma charakter otwarty. Będzie prowadzona na terenie wszystkich województw.

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o projekcie dostępne są w załączniku oraz na stronie:
www.efs.seka.pl/msp 

Załączniki: