null

Informacja o unieważnieniu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510149865-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej o głębokości 235 m p.p.t. zgodnie z projektem robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, dokonanie rozruchu, uruchomienia ujęcia wody i studni głębinowej wody oligoceńskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566408-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej o głębokości 235 m p.p.t. zgodnie z projektem robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, dokonanie rozruchu, uruchomienia ujęcia wody i studni głębinowej wody oligoceńskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej o głębokości 235 m p.p.t. zgodnie z projektem robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, dokonanie rozruchu, uruchomienia ujęcia i studni głębinowej wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka nr ew. 54/2, w obrębie 3-09-22. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany również będzie do przekazania do eksploatacji MPWiK S.A w Warszawie wykonanego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego niezbędnego do odprowadzania wody w trakcie prowadzenia robót wiertniczych i z próbnego pompowania do kanalizacji miejskiej. Inwestycja winna być realizowana na podstawie posiadanej przez Zamawiającego Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 307/0Ś/2018 zatwierdzającej projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów oligoceńskich, Postanowienia Nr 76/OŚ/2018 o nie oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jak również mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko oraz Decyzji 90/2018 pozwolenia na budowę. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej ujmującej oligoceński poziom wodonośny będący w posiadaniu Zamawiającego i Projekt robót geologicznych oraz wszystkie decyzje i postanowienia zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót wiertniczych i wykonania dokumentacji hydrogeologicznej pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45240000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowania zostało unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.