null

Informacja o unieważnieniu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510255970-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertow al. Gen. A. Chruściela 28: - parter sanitariaty: damski, męski i dla niepełnosprawnych - piętro I sanitariaty: damski, męski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618133-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertow al. Gen. A. Chruściela 28: - parter sanitariaty: damski, męski i dla niepełnosprawnych - piętro I sanitariaty: damski, męski
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.39.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: 1. Roboty rozbiórkowe w łazienkach przeznaczonych do remontu: - demontaż zabudowy sufitowej z paneli blaszanych - demontaż starego wyposażenia łazienek - demontaż stolarki drzwiowej - demontaż istniejących opraw oświetleniowych - rozebranie ścianek działowych 2. Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki i ich utylizacja 3. Obłożenie ścian płytkami ceramicznymi w nowych łazienkach 4. Podniesienie do sufitu ścianek dzielących przedsionki z pomieszczeniami sanitariatów 5. Wykonanie, z przygotowaniem podłoża, posadzek z płytek gres w nowych łazienkach 6. Wykonanie nowej zabudowy sufitowej płytami mineralnymi na stelażu podczepionym do sufitu 7. Zakup i montaż systemowych ścianek działowych z płyt HPL 8. Montaż nowej stolarki drzwiowej 9. Wykonanie w wymaganym zakresie wymiany instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej 10. Zakup i montaż pełnego wyposażenia nowych łazienek, w tym jedna łazienka przystosowana w pełni do korzystanie przez osoby niepełnosprawne w zakresie poruszania 11. Zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych LED 12. Prace malarskie z naprawą tynków 13. Prace porządkowe. Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie remontu 13 sanitariatów. Tymczasem przedmiotem ww. postępowania jest wykonanie tylko 5 sanitariatów. Szczegółowy zakres robót, opis materiałów zawarte są w projekcie remontu sanitariatów załączonym do materiałów przetargowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.