null

Informacja o unieważnieniu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510239809-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607768-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – etap II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.38.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w mieszkaniowym zasobie komunalnym Dzielnicy Rembertów, Miasta Stołecznego Warszawa – II ETAP . Roboty przewidziane są do wykonania do połowy grudnia 2019 r. W zakres prac wchodzą roboty ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne w lokalach i w budynkach mieszkalnych. Budynki wyposażone są w instalację wody zimnej z sieci wodociągowej jak i z własnych ujęć (hydrofory zainstalowane w częściach wspólnych budynku), kanalizację sanitarną miejską i lokalną - szamba, instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania (w 4 budynkach) i instalację elektryczną. Istniejące stropy i podłogi w większości obiektów są wykonane jako drewniane, na legarach drewnianych, z desek podłogowych, wykończone wykładziną, klepką, panelami na podkładzie betonowym. Ściany mieszane, o konstrukcji murowanej oraz drewnianej, ryglowe wykończone tynkiem cement – wapiennym, okładziną z płyt gipsowo - kartonowych i okładzinami drewnianymi, płytkami z glazury. Sufity wykończone tynkiem cem - wapiennym w tym podwieszane. Stolarka okienna - drewniana i z PCV. Drzwi drewniane - płytowe i z PCV. Instalacje sanitarne z tworzyw z pcv, żeliwne, stalowe itp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45261210-9, 45300000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu powziął uzasadnione wątpliwości w kwestii prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.