null

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, że proces legislacyjny nad przepisami wykonawczymi nie został zakończony, kompletna informacja dotycząca przyznawania świadczeń pieniężnych wraz z wykazem wymaganych dokumentów oraz wzorem wniosku o przyznanie świadczenia piniężnego, zostanie zamieszczona po publikacji przepisów wykonawczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie  tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Wzór formularza  wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych oraz sposób przyznawania pomocy określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw wewnętrznych. Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek Cudzoziemca na okres do 9 miesięcy.

Świadczenie przyznawane będzie w drodze decyzji wojewody i wypłacane będzie przez starostę wskazanego przez wojewodę w okresach miesięcznych.

Ważne: Świadczenie będzie przysługiwało Cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r.