null

Gdzie po pomoc w Rembertowie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

al. gen. A. Chruściela „Montera” 28
budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
tel. 22 44 33 931
rembertow.pik@um.warszawa.pl 

- ktoś z Twoich bliskich krzywdzi Cię, jesteś świadkiem przemocy, potrzebujesz pomocy;
- zauważasz, że picie przez Ciebie alkoholu lub używanie narkotyków zaczyna powodować problemy w Twoim życiu;
- martwisz się, że ktoś bliski ma problemy powodowane używaniem środków psychoaktywnych;
- chcesz uzyskać poradę prawną;
- masz trudności i problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
W PIK udzielane są bezpłatne porady i konsultacje: prawne, psychologiczne, terapeuty uzależnień.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY
ul. Plutonowych 10 (róg ul. Konwisarskiej)
tel. 22 673 54 12, 22 611 93 80
sekretariat@opsrembertow.waw.pl
W OPS można uzyskać pomoc pracownika socjalnego oraz zespołu specjalistów w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych, których osoba / rodzina nie jest w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Instytucje uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10,
tel. 22 673 54 12, 22 611 93 80
- Szkoły
- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Rembertów,
ul. Zawiszaków 23, tel. 22 515 44 00
- Komisariat Policji Warszawa – Rembertów, ul. Plutonowych 6, tel. 22 611 90 07, 22 611 90 08


Chcesz rozpocząć procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego kogoś ze swojego otoczenia:
Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
;
każdy poniedziałek w godz. 17.30 – 19.00, tel. 22 44 33 931

Chcesz zorganizować czas pozalekcyjny swojemu dziecku:
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zapraszają.

Klub Młodzieżowy Blue
ul. Ziemskiego 22 (budynek Gimnazjum nr 126) 
czynne: wtorek, środa, czwartek w godz. 16.00 – 19.00

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
ul. Dwóch Mieczy 22a (budynek przychodni).
czynne: poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 16.00.


INSTYTUCJE W WARSZAWIE
UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
konsultacje psychologiczne, psychoterapia dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne, trening asertywności, grupy korekcyjno – edukacyjne

dla sprawców przemocy
ul. Belgijska 4 (Mokotów)
tel./fax 22 845 12 12
kom. 667 833 400
pomoc@przemocdomowa.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
konsultacje psychologiczne, psychoterapia, konsultacje wychowawcze, zajęcia grupowe, porady prawne
ul. Żurawia 16/20
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
tel. 22 499 37 33
info@niebieskalinia.org

Centrum Praw Kobiet
porady psychologiczne, prawne, spotkania edukacyjne
ul. Wilcza 60 lok.19
tel. 22 622 25 17
tel./fax 22 652 01 17
sekretariat@cpk.org.pl
temida@cpk.org.pl
porady prawne porady.prawne@cpk.org.pl
porady psychologiczne porady.psychologiczne@cpk.org.pl

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM
pomoc psychologiczna i prawna osobom doznającym przemocy
ul. Walecznych 59
tel. 22 616 10 36
Czynne całodobowo
spb.dom@wp.pl

POMOC TELEFONICZNA
„Niebieska Linia”
Dyżury telefoniczne (psychologowie, pedagodzy, konsultanci ds. przemocy)
tel. 801 12 00 02, poniedziałek – sobota godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta godz. 8.00 – 16.00
Telefoniczne dyżury prawne
tel. 22 666 28 50, poniedziałek i wtorek godz.17.00 – 21.00
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls), środa godz. 18.00 – 22.00

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
tel. 116 123 połączenie bezpłatne, codziennie 14.00 – 22.00
Warszawska „Niebieska Linia”
tel. 22 668 70 00
dni powszednie godz. 14.00 – 22.00;
dyżur prawny w poniedziałki i środy godz. 18.00 – 22.00

 

 

Załączniki: