null

Fundusze Europejskie

Drukuj otwiera się w nowej karcieSIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy


Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Opis projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 462 172,50 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 3 916 972,50 zł

Okres trwania projektu: 1XII 2019-31 VI 2021

110 szkół i placówek objętych wsparciem poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;

40 nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ukończy studia podyplomowe;

800 uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie

Opis:

Miasto st. Warszawa we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

"BLIŻEJ RYNKU PRACY - ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF"

Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT

Opis projektu:

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. Wsparcie obejmuje rozwiązania:

a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019 r.

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach - łącznie 78os. (74K, 4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M) . Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.Grupy docelowe: Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty/rezultaty:

1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;
2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;
3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;
4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-22;
5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-49;
6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu-4000;
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;
8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:
- kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
- wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Skrócony opis projektu
Regulamin projektu
"MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU M. ST. WARSZAWY"


Tytuł projektu: "Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy"
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.1.: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
Umowa Nr RPMA.02.01.00-14-015/11-00 z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2013 r.
Wartość projektu: 20 289 017,20 zł (Dzielnica Rembertów: 386 378,60 zł)
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 12 351 098,34 zł
Podmioty realizujące projekt w imieniu beneficjenta: Urząd Dzielnicy Praga Południe, Urząd Dzielnicy Rembertów, Urząd Dzielnicy Wawer, Urząd Dzielnicy Wilanów

 

Przedmiotem projektu była rozbudowa і modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy wraz z udostępnieniem usług publicznego dostępu do Internetu.

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju miasta poprzez modernizację i rozbudowę samorządowej sieci teleinformatycznej oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu przez jego mieszkańców.

Projektem objęte były lokalizacje Urzędu Miasta Warszawy oraz 18 urzędów dzielnic. Pozostałe instytucje i placówki będą podłączane w późniejszym terminie. Przygotowana infrastruktura będzie więc skalowalna - sieć jest możliwa do rozbudowy.

W ramach projektu na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została wykonana instalacja Internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w następujących lokalizacjach:

1. LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki ul. Kadrowa 5/15

2. Dom Kultury - ul. Koniecpolska 14

3. Zespół Szkół Nr 74 - ul. Niepołomicka 26

4. Przedszkole Nr 160 - ul. Niepołomicka 26

5. Dom Dziennego Pobytu - ul. Plutonowych 10

6. Szkoła Podstawowa Nr 217 - ul. Paderewskiego 45

7. Przedszkole Nr 376 - ul. Admiralska 17

8. Gimnazjum Nr 126 - ul. Wachnowskiego 22

9. Urząd Dzielnicy Rembertów
10. Dom Kultury Rembertów - ul. Komandosów 8

11. Zespół Szkół Nr 76 - ul. Dwóch Mieczy 5

12. Przedszkole Nr 158 - ul. Dwóch Mieczy 30

Korzystanie z Internetu będzie nieodpłatne, jedynie poszczególne sesje ograniczone czasowo do 30 min., przepływność w sieci WIFI do sieci Internet na użytkownika - ok. 0,5Mbs/1,5Mbs, przepływność całej sieci WIFI do sieci internet – ok. 0,5 Gbs. Stosowane będzie również filtrowanie treści niepożądanych. Planowane jest także (w następnych latach) znaczne zwiększenie ilości udostępnianych punktów dostępu do Internetu (biblioteki, stacje metra, szpitale miejskie, punkty informacji turystycznej, domy kultury itp.). Pozostałe instytucje i placówki będą podłączane w późniejszym terminie.

 

 
"NOWE UMIEJĘTNOŚCI - NOWY ZAWÓD - WRACAM DO PRACY"

Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Okres realizacji projektu: 01.03.2011 – 31.01.2012
Koszt realizacji: 434 770,00 zł
Kwota dofinansowania: 434 770,00 zł


Celem ogólnym
projektu było zwiększenie w okresie 11 miesięcy aktywności zawodowej i społecznej wśród 75 uczestników (46 bezrobotnych w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych oraz 30 osób nieaktywnych  zawodowo, co w podziale na płeć przedstawia się następująco - 40 kobiet i 35 mężczyzn) z terenu miasta stołecznego Warszawy: Rembertowa, Wilanowa oraz Włoch.

Celami szczegółowymi projektu były:
1.  Nabycie przez uczestniczki/ów  projektu  wiedzy  i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia  lub rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia w ciągu 11 miesięcy trwania projektu.
2.  Podniesienie zdolności psychospołecznych uczestniczek/ów projektu poprzez zastosowanie treningów w ciągu 3 miesięcy trwania projektu
3.  Zwiększenie dostępu uczestniczek/ów projektu do profesjonalnych usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologicznego w ciągu 4 miesięcy trwania projektu

Projekt  skierowany był do 75 osób, w tym: 40 kobiet i 35 mężczyzn z terenu Warszawy (45 bezrobotnych rozumianych jako osoby zarejestrowane w urzędach pracy, w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako pozostające bez pracy przez  okres powyżej 12 miesięcy oraz 30 osób nieaktywnych zawodowo rozumianych jako pozostające bez zatrudnienia, nie mających statusu bezrobotnych)  zamieszkujących na obszarze dzielnic Rembertowa, Wilanowa oraz Włoch, które są nieaktywne i dodatkowo spełniają co najmniej jedno kryterium przystąpienia do projektu  oraz wyrażają chęć  uczestnictwa w projekcie na podstawie  pisemnej deklaracji.

Kryteria  przystąpienia do projektu:

- bezrobotni,

- długotrwale bezrobotni,

- kobiety powracające  lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

- ukończenie 45 roku życia, min. 10% uczetników/ek,

- brak kwalifikacji zawodowych bądź nieaktualne kwalifikacje.

W ramach projektu uczestnicy wzieli udział w konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem.

Zakwalifikowani do projektu  uczestniczyli w kursach: asertywności, doskonalenia komunikacji interpersonalnych, treningu radzenia sobie ze stresem.

Każdy z zainteresowanych biorący udział w projekcie miał szansę uczestnictwa w kursach zawodowych, po ukończeniu których otrzymał stosowny certyfikat.

Ponadto w czasie kursów zawodowych i treningów uczestnicy projektu mogli skorzystać z refundowanego dojazdu (bilety komunikacji miejskiej).

Każdy uczestnik kursu otrzymywał stypendium.

Udział w projekcie był bezpłatny, tzn. uczestnicy nie byli zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.


Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

 


  

 

"MODERNIZACJA FUNKCJONOWANIA BIURA RADY M. ST. WARSZAWY I SEKRETARIATÓW RAD DZIELNIC M. ST. WARSZAWY"

Projekt był współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 1.422.830 EUR
Wkład m.st. Warszawy: 862.989 EUR
Wartość dofinansowania: 559.841 EUR (85% kosztów kwalifikowalnych}
Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet: 2.4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych
Okres realizacji: październik 2008 - grudzień 2010 (27 m-cy)
Jednostka realizująca projekt: Biuro Rady m.st. Warszawy

Opis projektu:
Projekt dotyczył modernizacji administracji samorządowej oraz poprawy wydajności i wdrażania najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych, co jest zgodne z zapisami Programu Operacyjnego. Biuro Rady m.st. Warszawy w odpowiedzi na konkurs przedłożyło dokumentację aplikacyjną dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania na realizację ww. projektu.
Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Grant Offer Letter z dnia 10 października 2008 r., i był współfinansowany w 85% w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.um.warszawa.pl/europa/index.php?id=752

 


 


"WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - ZAGRAJMY O SUKCES"  

Projekt systemowy  "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" był realizowany  w dwóch rembertowskich gimnazjach: Gimnazjum Nr 126 przy ul. gen. Ziemskiego "Wachnowskiego" oraz Gimnazjum Nr 128 przy ul. Dwóch Mieczy 5.


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Uczniowie byli objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Są to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zadaniem tych zajęć była pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. 

PROJEKT ZREALIZOWANY

"KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE - KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH"

W okresie od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r., Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wdrażał projekt pt. "Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych". Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współudziale środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, lata 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1.

Celem zasadniczym projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców Warszawy i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy.

Inicjatywa była skierowana do pracujących osób dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sektora finansów publicznych), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy, w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Założono, iż będzie to szkolenie komputerowe (moduł praktyczny) dla 120 osób, mieszkańców różnych dzielnic m.st. Warszawy oraz okolicznych miejscowości, takich jak: Ząbki, Zielonka, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i in.

Zainteresowanie proponowanym kursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Chęć uczestnictwa w szkoleniu zgłosiło ponad 200 osób, dlatego też warunkiem zakwalifikowania się było pomyślne przejście przez profesjonalne testy psychologiczne określające poziom zaangażowania i determinacji potencjalnego kursanta.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zawierała 130 nazwisk, w tym 10 osób znalazło się na liście rezerwowej. Ośmiomiesięczny kurs komputerowy składał się z 24 trzygodzinnych spotkań prowadzonych w grupach dziesięcioosobowych i obejmował następujące zagadnienia:
- obsługę oprzyrządowania komputerowego;
- obsługę systemu operacyjnego Windows;
- obsługę edytora tekstu Word;
- obsługę arkusza kalkulacyjnego Excel;
- obsługę grafiki: menadżerskiej i prezentacyjnej PowerPoint;
- obsługę baz danych w programie Access;
- obsługę poczty elektronicznej;
- podstawy poruszania się po Internecie.

Ostatecznie kurs komputerowy z zakresu wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) ukończyły 124 osoby, natomiast aż 116 uczestników otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

"Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 2004-2006
(www.zporr.gov.pl)

Przy realizacji działania Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy współpracował z Niepublicznym Ośrodkiem Wspierania Edukacji "ECHO"
(www.noweecho.pl).

 

 


 


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Tytuł projektu: "Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m. st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym"

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast
Okres realizacji projektu: 1.01.2007 - 31.12.2014
Wartość całkowita projektu: 30,19 mln  zł (Dzielnica Rembertów: 2 717 499,86 zł)
Wkład m. st. Warszawy: 12,98 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17,21 mln zł (Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu „Centrum Złotego Wieku”: 1 936 954,87 zł)
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostki realizujące projekt: Dzielnica Ochota m. st. Warszawy, Dzielnica Praga Północ m. st. Warszawy, Dzielnica Rembertów m. st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, Dzielnica Ursus m. st. Warszawy.

Opis projektu: „Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu i utworzenie w nim „Centrum Złotego Wieku” przy ul. Plutonowych 10

Zadanie dotyczyło rozbudowy i modernizacji budynku Domu Dziennego Pobytu znajdującego się w Dzielnicy Rembertów przy ul. Plutonowych 10. celem dostosowania istniejącego obiektu oraz jego otoczenia do potrzeb społecznych oraz zapewnienia standardów jakościowych obowiązujących w UE. Rozbudowę zaprojektowano z myślą o nawiązaniu do architektury budynku istniejącego.

Realizacja projektu umożliwiła rewitalizację wybranych obszarów problemowych m.st. Warszawy oraz przyczyniła się do wyrównania różnic w aspekcie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. W miejsce zdegradowanego obszaru, objętego projektem powstanie infrastruktura pozwalająca na przyciągniecie mieszkańców w tym młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. starszych do inicjatyw, które będą działać integrująco, przeciw wykluczeniu społecznemu, kształcąco i resocjalizacyjnie

Węcej informacji o projekcie: http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/rewitalizacja-wybranych-obszarow-kryzysowych-mst-warszawy-w-aspekcie-ochrony-zabyt

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. EUROPE DIRECT
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
tel. 22 443 07 80; 22 443 03 69
e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl 
www.europedirect.um.warszawa.pl
www.facebook.com/EuropeDirectWarszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa należy do ogólnoeuropejskiej sieci Europe – Direct (ponad 420 Punktów w 28 krajach UE) powołanej przez Komisję Europejską. Punkt prowadzony jest od 2009 roku przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i realizuje następujące, bezpłatne zadania dla mieszkańców Warszawy i gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego:
• udzielanie mailowo i telefonicznie informacji na temat Unii Europejskiej, jej polityk, programów czy możliwości wykorzystania środków z funduszy europejskich, a także organizowanych przez Punkt licznych, bezpłatnych spotkań w tym zakresie
• prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli
• organizacja konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych
• organizacja konkursu debat oxfordzkich dla uczniów szkół średnich
• organizacja bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla przedsiębiorców
• organizacja Europejskich Wykładów Otwartych - bezpłatnych i ogólnodostępnych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do aktualnej sytuacji, wydarzeń czy sugestii uczestników
• organizacja imprezy plenerowej pn. „Europa zmienia metropolię warszawską”
• udział w lokalnych wydarzeniach o charakterze m.in. europejskim (np. Dni Dzielnicy/Święto Gminy, Parada Schumana, Targi Pracy, etc.)
• przygotowanie i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjnych o tematyce związanej
• z funduszami europejskimi
• elektroniczna wysyłka comiesięcznego Biuletynu Europejskiego

EUROPEJSKIE WYKŁADY OTWARTE


Zaproszenie do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych dotyczących tematyki europejskiej.
Wykłady otwarte mają na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską, a w tym pozyskiwania środków z jej budżetu. Spotkania odbywają się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4.
Informację o tematach wykładów oraz ich harmonogram znajdą państwo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców wszystkich dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Europe Direct – Warszawa: www.europedirect.um.warszawa.pl
Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ.

Więcej informacji na temat Europejskich wykładów otwartych na stronach:
www.europedirect.um.warszawa.pl oraz www.odm.gov.pl