null

Zadania Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partenerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Do zadań komisji w szczególności należy:
- konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy w zakresie działalności danej komisji;
- opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w § 5 oraz opiniowanie tematów zadań konkursowych, o których mowa w § 9 programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;
- współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy;
- określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
- występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
- współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego (WRP), komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego.

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja, która skupia zainteresowane organizacje realizujące zadania w różnych dziedzinach na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy na terenie określonej stołecznej dzielnicy. W skład dzielnicowej komisji wchodzi również co najmniej jeden dzielnicowy urzędnik.

Obecnie działa 15 dzielnicowych komisji. Wszystkie organizacje, które mają chęć i ochotę, aby włączyć się w prace dzielnicowej komisji, mogą zgłosić akces do już istniejącej lub, jeśli w ich dzielnicy jeszcze takiej komisji nie ma, razem z innymi organizacjami (musi być ich przynajmniej pięć) zgłosić wniosek o powołanie dzielnicowej komisji do burmistrza.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 27 programu współpracy na 2014 rok.
 

Załączniki: