null

Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych

administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia: 151966 2016;

data zamieszczenia: 18.10.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28,

04401

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków

komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej dla

budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.009.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RWE Stoen Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00672

Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5882,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7235,35

18.10.2016 bzp2.portal.uzp.gov.pl.html

file:///C:/Users/j.jankowska/Desktop/bzp2.portal.uzp.gov.pl.html 2/3

Oferta z najniższą ceną: 7235,35 / Oferta z najwyższą ceną: 7235,35

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo

zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest

zgodne z przepisami.

zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne Dz.

U z 2006 r Nr 89 poz. 625 ze zm. w art. 4 j nadaje odbiorcy energii elektrycznej prawo do swobodnego

wyboru sprzedawcy energii. Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie związany z koniecznością jej

dystrybucji od wytwórcy do nabywcy. Prawo Energetyczne definiuje zgodnie z art. 3 pkt 5 pod pojęciem

dystrybucja transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z

wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z przepisami wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać

dokonany przez Zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Natomiast podmiotem świadczącym

usługi dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości

należące do Zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, brak jest możliwości wyboru

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż

zwarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym jest w naszym przypadku RWE

STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46. Wysokość stawek za dystrybucję

energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym

uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy Prawo

zamówień publicznych. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu

Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym Komunikacie z dnia

24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii

elektrycznej. W komunikacie tym jednoznacznie stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy

energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług

dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej

sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie energii elektrycznej

mają możliwość stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybrać przedsiębiorstwo zajmujące się

obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania

energii elektrycznej.