null

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autobus elektryczny podjeżdżający do przystanku, w tle park, dzień, lato.

Dowóz przysługuje:

 1. dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i chodzą przedszkola,
 2. dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i mają odroczony obowiązek szkolny a chodzą do przedszkola (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku, w którym dziecko kończy 9 lat),
 3. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej,
 4. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata) z: niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym */
 5. dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat)*/.
Dowóz może być realizowany w 3 formach:
 • Dowóz zbiorowy

To zbiorowy, bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej placówki oświatowej w dni nauki szkolnej i przez 11 miesięcy w roku szkolnym w przypadku dzieci chodzących do przedszkola oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Gdy dziecko realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub chodzi do szkoły ta forma transportu dotyczy tylko dowozu do najbliższej placówki. Pojęcie „najbliższa placówka” rozumiane jest jako ta geograficznie najbliższa placówka, która spełnia wymogi zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dla każdego dziecka indywidualnie.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 4 września 2023 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 39 ustawy z dnia 11 września 2016 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) i zaplanowania wydatków na ten cel, Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024 wraz z wymaganymi dokumentami i Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 albo przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w postaci dokumentów pdf na adres ag.krupinska@um.warszawa.pl w terminie do 19 kwietnia 2023 r.

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2023/2024 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w przypadku zamówienia uzupełniającego i w przypadku zakończenia powodzeniem pierwszej procedury przetargowej. W innych okolicznościach czas ten może ulec wydłużeniu.

 • Dowóz indywidualny

Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka,
 • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko

Załączniki:

 1. Wniosek o dowóz indywidualny;
 2. Rozliczenie miesięczne – przewóz jednego dziecka;
 3. Rozliczenie miesięczne – przewóz więcej niż jednego dziecka;
 4. Zarządzenie prezydenta;
 5. Klauzula informacyjna.
 • Dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

W związku z Zarządzeniem nr 558/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawy, podległe dzielnicom placówki szkolne zostały zobowiązane do wystawiania zaświadczeń dla opiekunów dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które są uprawnione do bezpłatnych przejazdów (zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1584/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 z późn.zm.).

Zaświadczenia te są dokumentem potwierdzającym prawo do w/w bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podróżują z uprawnionym, po niego lub po jego odwiezieniu od miejsca zamieszkania do placówki (przedszkole, szkoła, ośrodek terapii, przychodnia lekarska, zoz) po zarejestrowaniu zaświadczenia w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Obowiązki gminy w zakresie dowozu opisuje art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 t.j.).

Załączniki: