null

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autobus elektryczny podjeżdżający do przystanku, w tle park, dzień, lato.

Dowóz przysługuje:

1. dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i chodzą przedszkola,

2. dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i mają odroczony obowiązek szkolny a chodzą do przedszkola (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku, w którym dziecko kończy 9 lat),

3. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej,

4. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata) z:

  • niepełnosprawnością ruchową,
  • afazją,
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym */

5. dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat)*/.

Dowóz może być realizowany w 3 formach:

1. Dowóz zbiorowy

To zbiorowy, bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej placówki oświatowej w dni nauki szkolnej i przez 11 miesięcy w roku szkolnym w przypadku dzieci chodzących do przedszkola oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Gdy dziecko realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub chodzi do szkoły ta forma transportu dotyczy tylko dowozu do najbliższej placówki. Pojęcie „najbliższa placówka” rozumiane jest jako ta geograficznie najbliższa placówka, która spełnia wymogi zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dla każdego dziecka indywidualnie.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2022 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 39 ustawy z dnia 11 września 2016 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 oraz z 2022 r., poz. 25) i zaplanowania wydatków na ten cel, Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023 wraz z wymaganymi dokumentami i Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć w wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 albo przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w postaci dokumentów pdf na adres iprejss@um.warszawa.pl w terminie do 6 maja 2022 r.

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2022/2023 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w przypadku zamówienia uzupełniającego i w przypadku zakończenia powodzeniem pierwszej procedury przetargowej. W innych okolicznościach czas ten może ulec wydłużeniu.

2. Dowóz indywidualny

Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Podstawą wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka do szkoły/przedszkola, jest Oświadczenie (Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 455/2020 z dnia 26.03.2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy). Oświadczenie powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 15 sierpnia 2022 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o dowóz dziecka,
• kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
• zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, że jest ono uczniem tej szkoły/przedszkola;

Załączniki:

3. Dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

W związku z Zarządzeniem nr 558/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawy, podległe dzielnicom placówki szkolne zostały zobowiązane do wystawiania zaświadczeń dla opiekunów dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które są uprawnione do bezpłatnych przejazdów (zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1584/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 z późn.zm.).

Zaświadczenia te są dokumentem potwierdzającym prawo do w/w bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podróżują z uprawnionym, po niego lub po jego odwiezieniu od miejsca zamieszkania do placówki (przedszkole, szkoła, ośrodek terapii, przychodnia lekarska, zoz) po zarejestrowaniu zaświadczenia w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Obowiązki gminy w zakresie dowozu opisuje art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 oraz z 2022 r., poz. 655).

Załączniki: